Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie dwóch bardzo istotnych dla branży rozporządzeń tj.:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które weszło w życie w dniu 3.03.2018r.,
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 510) , które weszło w życie dnia 10 marca br.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie przyjętych regulacji, a także działań Izby podjętych w trakcie prac nad projektami ww. rozporządzeń.

W zakresie rozporządzenia ,,taryfowego’’ postulaty Izby wypracowane zostały na podstawie uwag zgłoszonych przez członków, które następnie były prezentowane przez przedstawicieli Izby w trakcie licznych spotkań i rozmów, m.in. z przedstawicielami resortów: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w zakresie amortyzacji Izba mogła liczyć na aktywne wsparcie ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze z uwzględnionych postulatów Izby to:

 1. ujęcie w kalkulacji taryf odpisów amortyzacyjnych odpowiadających otrzymanym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne środkom z dotacji lub subwencji,
 2. zniesienie ograniczenia marży zysku,
 3. przywrócenie spłat rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji jako elementu niezbędnych przychodów,
 4. zniesienie obowiązku pomniejszania niezbędnych przychodów o nadwyżkę zysku z lat poprzednich,
 5. zdefiniowanie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 6. skrócenie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf w 2018 i 2019 roku,
 7. jednoznaczne określenie braku możliwości stosowania opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Ostateczna treść rozporządzenia uwzględnia zatem zdecydowaną większość postulatów Izby, w tym dotyczącą możliwości ujmowania amortyzacji w całości, niezależnie od źródeł finansowania środka trwałego. Przepis w ostatecznym brzmieniu stanowi, że jednym z kosztów taryfowych jest „amortyzacja lub odpisy umorzeniowe ustalane zgodnie z przepisami​ o rachunkowości od wartości początkowej środków trwałych metodą liniową niezależnie od źródeł ich finansowania”. Jednocześnie przepisy rozporządzenia nie narzucają konieczności uwzględniania w taryfach amortyzacji środków trwałych nabytych lub wytworzonych ze środków z dotacji lub subwencji, pozostawiając wybór przedsiębiorstwom wodociągowo- kanalizacyjnym.

W zakresie rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów RZGW, Izba również przeprowadziła konsultacje z członkami Izby, na podstawie których przedłożyła stanowisko.

Izba podniosła, że projekt nie przewiduje regulacji dotyczących przypadków, w których dla gmin które zawarły porozumienie międzygminne, zostały określone różne właściwości miejscowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW Wody Polskie, jak również przypadków, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne działa na obszarze kilku gmin, znajdujących się na obszarze właściwości miejscowej różnych dyrektorów RZGW. Dodatkowo wskazane zostały indywidualne wnioski przedsiębiorstw dotyczące trudności związanych z odległościami dzielącymi gminy, a tym samym i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dostarczające wodę mieszkańcom tych gmin, do siedziby urzędu regulacyjnego wskazanego według projektu.

Rozporządzenie uwzględnia regulację, której brak podniosła Izba, polegające na wskazaniu w §1 ust.2., że sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmujących swoim zakresem obszar dwóch lub więcej gmin właściwym miejscowo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest dyrektor właściwy dla gminy o największej liczbie odbiorców usług. Dodatkowo rozporządzenie uwzględnia niektóre zgłoszone przez Izbę indywidualne wnioski członków w zakresie właściwego dyrektora RZGW uwzględniające kryterium odległości.

Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" - Dorota Jakuta

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

  Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
 • 1