Dynamiczny przebieg miały obrady Komisji Środowiska Senatu RP w dniu 21 lipca, dotyczące ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. Branżę wodociągowo-kanalizacyjną reprezentował Pan Krzysztof Dąbrowski - Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

Istota zmiany, o której mowa w druku senackim nr 451, dotyczyła doprecyzowania przypadków w jakich właściciel urządzeń, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, zobowiązany jest wyrazić zgodę. Prezes Krzysztof Dąbrowski, jak również senatorowie, którzy zabrali głos w dyskusji, wypowiedzieli się krytycznie na temat propozycji nowelizacji Prawa wodnego.

W związku z tym Pani Senator Jadwiga Rotnicka - Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP, zgłosiła, skonsultowaną z przedstawicielami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, poprawkę. Przewiduje ona doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Komisja przyjęła ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne, z uwzględnieniem poprawki Senator Jadwigi Rotnickiej.

KS

 

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie",

W związku z procedowaniem zmiany ustawy „Prawo wodne” (druk sejmowy nr 1281) Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” przedłożyła do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (KGMiŻŚ) pisemne stanowisko nt. ww. noweli oraz poprawki zgłoszonej przez grupę trzech posłów. Propozycja nowelizacji wraz ze zgłoszoną poprawką stanowiły przedmiot obrad KGMiŻŚ w dniu 6 lipca br.

W obradach Komisji udział wzięli przedstawiciele IGWP: prezes Krzysztof Dąbrowski, prof. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – ekspert IGWP, mecenas Paweł Sikorski – ekspert IGWP, a także Bartosz Łuszczek – dyrektor ds. Technologii i Innowacji „Wodociągi Miasta Krakowa”.

Zabierający w imieniu IGWP głos, sprzeciwili się propozycjom zmiany Prawa wodnego, pozbawiającego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne możliwości wstępnej kontroli stanu ścieków, które mają być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa. Jest to konsekwencja proponowanej zmiany brzmienia art. 407 ust. 5 ustawy „Prawo wodne”, na mocy którego do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń.

Zaproponowana zmiana wprowadza zatem możliwość przedłożenia do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego alternatywnie innego dokumentu tj. umowy z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych.

W swoich wystąpieniach przedstawiciele IGWP podnieśli m.in., że zgoda, której ustawodawca wymaga na podstawie art. 407 ust. 5 ustawy „Prawo wodne” jest jedynym skutecznym środkiem prawnym obrony przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przed przyjmowaniem ścieków przemysłowych, które połączone ze ściekami komunalnymi nie osiągną po procesie ich oczyszczania parametrów prawem wymaganych. Dodatkowo przedstawiony został jako przykład konkretny stan faktyczny, w którym na etapie trwania umowy pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorstwem wod-kan na odbiór ścieków przemysłowych doszło do istotnej zmiany składu ścieku, którego na etapie zawierania umowy strony nie mogły przewidzieć. Dzięki brzmieniu obecnego przepisu ustawy strony doszły do porozumienia na etapie uzyskiwania zgody w trakcie postępowania o wydanie kolejnego pozwolenia wodnoprawnego.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” krytycznie oceniła również przepis przejściowy, który już w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych zrównuje w skutkach prawnych zawarcie umowy z wyrażeniem zgody. Podniesiony został także zarzut, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawierające taką umowę, nie miało świadomości w chwili jej zawarcia, że porozumienie będzie zastępowało przedmiotową zgodę.

Na posiedzeniu procedowana była również wyżej wspomniana poprawka grupy trzech posłów, której IGWP stanowczo się sprzeciwiła. Istota rzeczy polegała na całkowitym usunięciu art. 407 ust. 5 ustawy „Prawo wodne”, zaś w konsekwencji zniesienia obowiązku załączenia zgody właściciela urządzeń do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Po wystąpieniu przedstawicieli IGWP oraz wygłoszeniu stanowiska Biura Legislacyjnego Sejmu RP w przedmiocie ww. poprawki, została ona na posiedzeniu KGMiŻŚ wycofana przez grupę posłów – wnioskodawców. Harmonogram bieżącego posiedzenia Sejmu RP przewiduje, iż sprawozdanie KGMiŻŚ w sprawie projektu nowelizacji ustawy „Prawo wodne” zostanie przedstawione Wysokiej Izbie dziś, tj. 7 lipca, w godzinach wieczornych. Decyzją władz Sejmu przewidziane są pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i trzyminutowe oświadczenia w imieniu kół. Sprawozdanie KGMiŻŚ zawarte jest w druku sejmowym nr 1363 (Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1281 bez poprawek. Regulamin Sejmu RP przewiduje jednak możliwość ich zgłaszania na tym etapie procedowania).

mec. Paweł Sikorski,

ekspert IGWP

Szanowni Państwo,

W dniu 6 kwietnia 2021 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz.U. z 2021. poz. 520)

Na mocy §1 :
"W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472) w załączniku do rozporządzenia po wyrazach "ścieków na terenie gminy/gmin** ............................." dodaje się przecinek i wyrazy "na terenie której/których** wyznaczono aglomerację / nie wyznaczono aglomeracji** w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) uchwałą rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji nr ......................., zgodnie z art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,".

W §2 zawarto regulacje w przedmiocie rozpatrzenia wniosków taryfowych złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji polegającej na procedowaniu na uprzednio złożonym wniosku :

"Wnioski o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzone według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu."

Rozporządzenie taryfowe jest kluczowym aktem prawnym dla branży wod-kan, w związku z powyższym, gdy Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne zmieniające rozporządzenie, w tym konsultacje z Izbą Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie", Izba przedłożyła stanowisko do projektu.
Stanowisko opracowane zostało z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące członkami Izby. Izba zaopiniowała projekt rozporządzenia negatywnie. Jak wynikało z treści projektu, na etapie prac legislacyjnych, jak również ze sprawozdania z przebiegu konsultacji, uwagi Izby w części zostały uwzględnione.
Uchwała aglomeracyjna w myśl nowelizacji nie ma już stanowić załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, kolejna zmiana uwzględnia również sytuację, podnoszoną przez Izbę, gdy uchwała aglomeracyjna w ogóle nie została podjęta przez Radę Gminy.

Szczegółowy przebieg prac IGWP nad projektem zamieszczony został w Zeszytach IGWP, do lektury których serdecznie Państwa zachęcamy.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” o udział w konsultacjach, w związku z toczącymi się na poziomie Unii Europejskiej pracami nad oceną wpływu dotyczącą zmiany załączników IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Ministerstwo wskazuje, że zidentyfikowany został szereg obszarów, na które może znacząco wpłynąć planowana zmiana ww. rozporządzenia, w szczególności w kontekście zagospodarowania określonych rodzajów odpadów.

W związku z powyższym w załączeniu znajduje się opracowany przez KE dokument pt. “Preliminarydiscussion points – POP Waste Impact Assessment” (Punkty wstępne dyskusji – ocena skutków oddziaływania odpadów TZO) zawierający szereg pytań, odnoszących się do poszczególnych strumieni odpadów (oraz produktów z których te odpady zostały wytworzone), z uprzejmą prośbą o przekazanie wszelkich posiadanych informacji w tym zakresie (stosownie do prowadzonej działalności).

Przekazane informacje posłużą ocenie wpływu planowanych zmian na sektor gospodarki odpadami, w tym na zastosowanie ewentualnych wyłączeń w stosownych przypadkach.

Załączniki:

Dokument pt. Preliminary discussion points – POP Waste Impact Assessment 

Robocze tłumaczenie dokumentu na język polski.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i odpowiedzi na pytania w terminie do 7 kwietnia br. godz. 10:00, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z uwagi na krótki czas na opracowanie dokumentu przez IGWP, jeżeli jest to możliwe, prosimy o przekazanie odpowiedzi w języku angielskim i polskim.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że w dniu 09.02.2021 na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został kolejny projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

IGWP zgłosiła uwagi do wcześniejszych wersji projektu, które jak wynika zarówno z treści aktualnego projektu jak z przebiegu konsultacji, w części zostały uwzględnione. Uchwała aglomeracyjna myśl projektu nie ma już stanowić załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, kolejna zmiana uwzględnia również sytuację, gdy uchwała aglomeracyjna w ogóle nie została podjęta przez Radę Gminy. Jednakże kolejna zmiana polegająca na modyfikacji treści samego wniosku, czyni uwagi Izby w pozostałym zakresie nadal zasadnymi.

Poniżej zamieszczony został do pobrania projekt ww rozporządzenia wraz z załącznikiem

Projekt rozporządzenia MI do pobrania

Załącznik do projektu MI

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że 23 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Izba będzie aktywnie uczestniczyć w pracach się nad implementacją nowej dyrektywy do prawa krajowego. Oznaczać to będzie m.in. nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zachęcamy Państwa do udziału w webinariach organizowanych przez IGWP dotyczących wpływu dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan.

Szczegółowe informacje i terminy webinariów dostępne są TUTAJ

W załączeniu opublikowany tekst dyrektywy, w języku polskim i angielskim.

Tekst dyrektywy w języku polskim

Tekst dyrektywy w języku angielskim

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu uwagi Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Uwagi IGWP do projektu rozporządzenia - czytaj tu.

Przedmiotowe stanowisko wypracowane zostało na podstawie uwag, w tym również szeregu przykładów zgłoszonych przez Członków Izby.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konsultacji za zaangażowanie, którego efektem za wspólnie wypracowane stanowisko IGWP.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w dniu 21.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajduje się poniżej.

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do pobrania

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” otrzymała ten projekt od Ministerstwa Infrastruktury w ramach konsultacji publicznych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 29 grudnia 2020 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Marcin Błędzki – główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Dnia 15 grudnia Parlament Europejski podczas sesji plenarnej przyjął nową dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa wchodzi w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku UE, czyli w styczniu 2021. Od tego czasu kraje członkowskie mają 24 miesiące na transpozycję do prawa lokalnego. Z pierwszych ogólnych informacji wiemy, że w Polsce będzie to głównie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa zawiera wiele wyzwań związanych z koordynacją wielu ministerstw, więc kraje członkowskie podjęły już działania w celu zorganizowania współpracy jednostek administracji odpowiedzialnych za zdrowie, środowisko, rolnictwo, sprawy wewnętrzne. Szwecja zamierza transponować dyrektywę już we wrześniu 2021r. Jednak większość państw dopiero rozpoczyna ten proces.

Parlament Europejski w swojej informacji podkreśla, że dyrektywa mobilizuje państwa członkowskie do zapewnienia bezpłatnego zaopatrzenia w wodę w budynkach publicznych i zachęcania restauracji, stołówek itd. do dostarczania klientom wody za darmo lub za niewielką opłatą. Państwa członkowskie powinny również podjąć środki w celu poprawy dostępu do wody dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i kultury mniejszościowe.

Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, jakość wody z kranu zostanie poprawiona poprzez nałożenie surowszych limitów na niektóre zanieczyszczenia, w tym ołów.

Do początku 2022 r. Komisja sporządzi i będzie monitorować wykaz substancji będących nowym wyzwaniem dla zachowania bezpieczeństwa wody. Będą to farmaceutyki, związki zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i mikroplastik. Komisja ustanowi również europejskie wykazy wskazujące, które substancje są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

Państwa członkowskie musza zapewnić, aby środki podjęte w celu wdrożenia nowych norm były oparte na zasadzie ostrożności iw żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby pomóc gospodarstwom domowym w UE zaoszczędzić ponad 600 mln EUR rocznie. Jeśli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, obywatele mogą również przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z wody butelkowanej. Plastikowe butelki to jedne z najczęściej spotykanych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, które można znaleźć na europejskich plażach.

21 stycznia odbędzie się spotkanie ekspertów ds. jakości wody EurEau. Celem jest skoordynowanie działań i stała wymiana doświadczeń w zakresie transpozycji dyrektywy.

źródło: Parlament Europejski, Komisja Europejska

dr inż. Klara Ramm

ekspert IGWP

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje iż w dni 28 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020r. poz.2091)

Na mocy ww. rozporządzenia utrzymano m.in. nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i utrzymywanie dystansu 1,5 m od innych osób.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1