W ramach Projektu pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV”, MPWiK w m.st. Warszawie S.A. zakończyło modernizację i rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków i kolejnych dwóch stacji uzdatniania wody. Zrealizowano budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych oraz kolejnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Głównym celem IV Fazy Projektu było zapewnienie długookresowego sposobu zagospodarowania osadów ściekowych, zwiększenie efektywności funkcjonowania części sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie aglomeracji warszawskiej i pruszkowskiej, poprawa jakości dostarczanej wody oraz optymalizacja procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Uzdatnianie i dystrybucja wody

Rozbudowa procesów technologicznych w stacji uzdatniania wody („SUW”) „Praga”, poprzez wprowadzenie ozonowania pośredniego i filtracji pospiesznej na złożu węglowym skutkuje całkowitą eliminacją stosowania chloru oraz istotnym zmniejszeniem dawek dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody. Efektem jest znacząca poprawa smaku i zapachu wody w kranach mieszkańców pozostających w strefie zasilania stacji, która obejmuje około 1/3 powierzchni miasta. Z kolei II etap modernizacji technologii SUW „Filtry” poprawił parametry procesu technologicznego oraz znacząco zwiększył jego efektywność energetyczną optymalizując tym samym koszty produkcji. Liczne modernizacje sieci wodociągowej, polegające także na całkowitej wymianie przewodów, wpłynęły na niezawodność pracy układu dystrybucji oraz przyczyniły się do zmniejszenia zjawiska wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci. Budowa ponad 4 km sieci wodociągowej zwiększyła dostępność usług świadczonych przez Spółkę.

Odbiór, oczyszczanie ścieków i gospodarka osadowa

Istotnym zadaniem inwestycyjnym z punktu widzenia gospodarki osadowej O.Ś. „Czajka” było uruchomienie Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Spalanie osadów w złożu fluidalnym jest technologią stanowiąca najwyższy standard techniczny i ekologiczny w zakresie ich utylizacji, będąc równocześnie zgodną z prawem, najskuteczniejszą i powszechnie stosowaną w świecie metodą.

Proces odznacza się wysoką efektywnością energetyczną, niezawodnością pracy urządzeń przy jednoczesnym spełnieniu najsurowszych standardów emisyjnych do atmosfery. Dzięki wykorzystaniu tej technologii, masa produkowanych osadów zmniejsza się 10-krotnie, do wielkości ok. 50 ton dziennie, co ma istotne znaczenie w ograniczaniu ruchu wielotonowych pojazdów po drogach lokalnych. Odkąd STUOŚ rozpoczęła regularną pracę, do oczyszczalni przyjeżdżają tylko dwa ciężarowe samochody po odbiór zestalonych popiołów; kiedyś konieczny był przyjazd aż kilkunastu ciężarówek.

Warszawska STUOŚ to pierwsza w Polsce tego typu instalacja wyposażona w turbinę parową, która z energii cieplnej, powstającej w procesie spalania osadów ściekowych (maksymalnie 3,5 MW), produkuje dodatkową energię elektryczną na potrzeby własne oraz ciepło służące do ogrzewania obiektów oczyszczalni. Turbina do wytwarzania energii elektrycznej generuje około 1,6 MW prądu elektrycznego.

Dzięki rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pruszkowie oraz O.Ś. „Południe” poprawiono efektywność energetyczną obydwu obiektów oraz zoptymalizowano gospodarkę osadową. Ponadto realizacja inwestycji w pruszkowskiej oczyszczalni pozwoliła na dostosowanie zakładu do prognozowanego bilansu ilości i jakości ścieków surowych dopływających do obiektu oraz umożliwiła osiągniecie efektu ekologicznego poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Utraty.

IV Faza Projektu warszawskiego obejmowała kolejne etapy rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Bielan, Rembertowa, Targówka, Wawra i Bemowa. Wybudowano ponad 62 km sieci, a modernizacji poddano 25 km odcinków sieci oraz pompownię ścieków na Saskiej Kępie; w budynku istniejącej pompowni „Ursus” zbudowana została tłocznia ścieków.

Kluczowymi inwestycjami IV Fazy były budowy kolektorów ściekowych:

- Burakowskiego-Bis (długość ponad 3 km, koszt ok. 190 mln zł netto), który istotnie zwiększył bezpieczeństwo pracy sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnej Warszawy i zapewnił retencję nadmiaru ścieków przyczyniając się do ograniczenia liczby zrzutów burzowych;

- Kolektora „W” (długość ok. 6 km, koszt ok. 115 mln zł netto), stanowiącego swoisty szkielet sieci kanalizacyjnej zachodniej części Wawra, który jest niezbędnym elementem umożliwiającym rozbudowę kanalizacji w tym rejonie dzielnicy;

- Kolektora Zawadowskiego (o długości 3,9 km wraz z dwiema pompowniami, koszt ok. 9 mln zł netto), odprowadzającego ścieki z południowo-wschodnich rejonów Wilanowa do oczyszczalni „Południe”. Realizacja inwestycji umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie dzielnicy.

Ponadto, w ramach IV Fazy dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i naprawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w tym m.in. maszyny do wykonywania prac na sieci wodociągowej metodą tzw. krakingu statycznego, nowoczesnych samochodów do czyszczenia kanalizacji, robota do bezwykopowej naprawy odcinków sieci kanalizacyjnej oraz samowyładowczej, sterowanej elektrycznie barki do prowadzenia czynności eksploatacyjnych rejonu ujęć infiltracyjnych na Wiśle.

Efekt ekologiczny

Zakończenie wszystkich wymienionych inwestycji przyczyniło się do systematycznego zwiększania liczby odbiorców usług – dzięki rozwojowi obydwu rodzajów sieci do systemu kanalizacji przyłączono 10 396 nowych użytkowników, a do układu dystrybucji wody kolejnych 2 856 osób. Należy podkreślić, że zrealizowanie zadań wynikających z zakresu rzeczowego Fazy IV wpłynęło także na osiągnięcie z końcem 2015 roku zakładanego wskaźnika dostępności usług świadczonych przez Spółkę, na poziomie 98% mieszkańców aglomeracji.

Koszt całkowity Fazy IV wynosi 1 483 895 378,46 zł netto, w tym:
• koszty kwalifikowane 1 423 003 469,38 zł,
• kwota dofinansowana z Funduszu Spójności 884 304 160,99 zł.

Źródło: www.mpwik.com.pl 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1