ŚPWiK w Świdnicy prowadzi wieloletni plan modernizacji oraz rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu zwiększenia bezawaryjności sieci, zapewnienia ciągłości dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

W roku 2014 ŚPWiK w Świdnicy zrealizowała następujące inwestycje , modernizacje:

1. Modernizacja ciągu technologicznego przygotowania i tłoczenia nasyconego wodnego roztworu wodorotlenku wapnia dla ZUW Pszenno pod kątem pełnej automatyzacji procesu -530 tys. zł.

W ramach modernizacji przebudowano układ alkalizacji wody w celu korekty pH, polegający na stosowaniu nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia. Wcześniej dozowano mleko wapienne, które powodowało zarastanie instalacji dozowania co znacznie utrudniało eksploatację zakładu. Modernizacja obejmowała m.in. :

- wyposażenie zbiorników magazynowych wapna w przyczepne wibratory elektryczne oraz w pomiar objętości,

- wyposażenie instalacji w przepływomierze do pomiaru wydajności pomp dozujących,

- wymianę sprężarki powietrza na nową wraz z instalacją sprężonego powietrza

- montaż nowej instalacji technologicznej i armatury,

- wymianę istniejących pomp dozujących na nowe,

- wymianę okablowania, aparatury łączeniowej, sterowniczej elektrycznej i pneumatycznej,

- wykonanie kompleksowego układu automatycznej regulacji i sterowania procesem technologicznym,

Proces alkalizacji wody jest całkowicie zautomatyzowane i monitorowany przez szereg czujników. Wdrożony system pozwoli na lepszą kontrolę jakości wody. W ramach modernizacji wykonano również wymianę orurowania z rur stalowych o średnicy od 20 mm do 600 mm na rury ze stali nierdzewnej oraz zewnętrznych rurociągów technologicznych o średnicy 400 mm i 500 mm z rur stalowych na rury GRP ( długość wymienionych rurociągów zew.  to ok. 210 m).

1a. Modernizacja układu dezynfekcji wody w ZUW Pszenno -570 tys. zł.

W 2015r. pod katem pełnej automatyzacji ZUW Pszenno zakończyliśmy również modernizacja układu dezynfekcji w ZUW Pszenno w zakresie zmiany całego ciągu technologicznego przygotowania i dozowania środka dezynfekcyjnego wraz z jego zmiana z podchlorynu sodu na dwutlenek chloru. Dwutlenek chloru jest bardziej przyjazny dla organizmu oraz ma działanie dezynfekcyjne dużo bardziej skuteczne niż chlor w identycznym stężeniu. Jest lepszy niż chlor w usuwaniu związków żelaza i magnesu, szczególnie związków kompleksowych. Wdrożony system pozwoli na lepszą kontrolę jakości wody

Modernizacja obejmowała m.in. :

- przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb zmienionej technologii chlorowania wody uzdatnionej

-wyposażenie pomieszczeń magazynowych i generatorów w niezbędne urządzenia instalacje wewnętrzne oraz urządzenia związane z wytwarzaniem  i magazynowaniem reagentów,

- wyposażenia pomieszczeń generatorów dwutlenku chloru w monitoring obecności  dwutlenku chloru w powietrzu

- wyposażenie pomieszczeń magazynowych i generatorów oraz pompowni sieciowej w niezbędne instalacje technologiczne związane z wytwarzaniem, dozowaniem i magazynowaniem reagentów,

- montaż zestawu analizatorów w pomieszczeniu dyspozytorni wraz z odprowadzeniem wody pomiarowej do kanalizacji wewnętrznej,

- montaż bezodpływowych zbiorników na ścieki z magazynów chlorynu sodu i kwasu solnego,

- wykonanie nowej rozdzielnicy

- wykonanie kompleksowego układu automatycznej regulacji i sterowania procesem dezynfekcji wody,

2. Budowę i wymianę sieci wodociągowej -2 300 tys. zł.

Sieci wodociągowe o średnicy 80-150 mm i wieku ponad 40 lat, najczęściej żeliwne lub stalowe, charakteryzujące się wysoką awaryjnością, niską wydajnością przepływu oraz niewystarczającym zabezpieczeniem ppoż. Dlatego Spółka systematycznie prowadzi jej wymianę. ŚPWiK w Świdnicy W 2014r. wymieniła sieci wodociągowe w takich ulicach jak: Pl. Grunwaldzki, ul. Dworcowa, Okrężna, Witosa, Rolnicza, Kliczkowska, Polna Droga, Zygmuntowska, Żeromskiego, Bystrzycka w Świdnicy o łączna długość ok. 3850 m (co stanowi ok. 2,57 % całkowitej długości sieci wodociągowej) oraz ok. 2200 m przyłączy ( ok. 110 szt. czyli ok. 3,42% wszystkich przyłączy).

Większości przypadków zastosowano wymianę bezwykopową metodą crackingu statycznego, która umożliwia wymianę  rurociągów wodociągowych przy wykorzystaniu trasy starego rurociągu, bez konieczności dokonywania liniowych wykopów oraz bez istotnej ingerencji w warunki gruntowe.

3. Budowę i wymianę sieci kanalizacyjnej -560 tys. zł.

Zamierzeniem Spółki jest modernizacja głównych kolektorów ściekowych o średnicach 600-800 mm wykonanych z betonu, a charakteryzujących się korozją oraz zwiększoną infiltracja wód gruntowych. W pierwszej kolejności Spółka zamierza uszczelnić sieć kanalizacyjną prawobrzeżnej części miasta. W tym celu w 2014 roku wykonano renowację kanałów rękawami poliestrowymi pod drogą krajowa i wojewódzką oraz rzeką Bystrzycą o średnicy DN200, DN600, DN800 o łącznej długości ok. 270 m oraz budowę dwóch syfonów DN400 pod rzeką Bystrzyca.

4. zakup urządzeń do monitoringu pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup nakładek na wodomierze  -180 tys. zł.

W mieście Świdnica wydzielono strefy wodociągowe w celu badania wielkości przepływów oraz wysokości strat. Wybudowano szereg studzienek pomiarowych, zainstalowano przepływomierze z przesyłem danych do siedziby Spółki. Trwa proces montowania nakładek na wodomierze główne. Na dzień dzisiejszy posiadamy już ok. 600szt. zamontowanych nakładek na wodomierze (co stanowi 12% całkowitej ilości wodomierzy) . Nakładki umożliwiają sczytywanie liczników wodomierzy bez konieczności wejścia do budynków, mieszkań w dowolnym terminie. Nakładki pokazują również przepływy wsteczne oraz sygnalizują wszelkie ingerencje w wodomierz.

Został również zakupiony przenośny ultradźwiękowy przepływomierz do ścieków, za pomocą którego wykonuje się szeregu badań przepływu ścieków w kolektorach kanalizacyjnych głównie w prawobrzeżnej części miasta.


II.  Poza zadaniami infrastrukturalnymi Spółka prowadzi również zadania z zakresu komputeryzacji i informatyzacji pracy służb. W ŚPWiK w Świdnicy wdrożone jest oprogramowanie GIS-owe, tzn. oprogramowanie map numerycznych wraz z atrybutową bazą danych łącznie z powiązaniem z bilingami. W 2014 r. rozbudowano mapę branżową o:

- skanowanie, kalibrację i umieszczenie w GIS ok. 250 kolorowych map formatu A-1 i wymianę podkładów rastrowych.

Pozwoliło to na zaktualizowanie obecnej bazy danych na podkłady kolorowe, co zwiększa czytelność map, a zatem zwiększa sprawność usuwania awarii, wydawania warunków technicznych i zarządzania infrastrukturą techniczną ŚPWiK.

- modyfikację mechanizmów integracji systemów GIS i Komadres ( systemu komputerowego zarządzania przedsiębiorstwem).

     Prace objęły:

 1. kategoryzację Miejsc i Punktów Poboru Usług ( MPU i PPU) oraz wodomierzy na bazie danych Komadres na obiekty aktywne i archiwalne.
 2. filtrowanie obiektów aktywnych i archiwalnych w oknie wprowadzania danych.
 3. stworzenie mechanizmu raportowania różnic w GIS i systemie Komadres (Miejsce Poboru Usług oraz środki trwałe) - mechanizm raportowania wywoływany jako zadanie planowane podczas synchronizacji baz oraz na żądanie użytkownika.

- modyfikację Systemu GIS w zakresie analizy topograficznej sieci wodociągowej      wspomagających obsługę  awarii.

    Prace obejmują:

 1. wskazanie zasuw do zamknięcia poprzez wskazanie lokalizacji awarii z uwzględnieniem stanu zasuw oraz statusu odcinków sieci (czynny, nieczynny, projektowany, itd.)
 2. wyświetlanie na mapie odcinków sieci odciętych poprzez zamkniecie wybranych zasuw.
 3. Raport Miejsc Poboru Usług połączonych z siecią wodociągową wyłączoną na skutek awarii.

 Wykonanie tych prac pozwoliło na sprawne i efektywne zarządzanie siecią wodociągową w stanach  awaryjnych. System GIS będzie teraz m.in. w stanie wyodrębnić odbiorców, których należy zawiadomić i wyselekcjonować zasuwy liniowe do odcięcia awaryjnej sieci.

Główny Specjalista ds. Marketingu i PR - Jakub Kucharski

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

  Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
 • 1