W dniu 8 maja 2014 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisana została umowa z Inżynierią Rzeszów S.A. na wykonanie rozbudowy (modernizacji) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Modernizowana oczyszczalnia ścieków obsługuje mieszkańców miasta Rzeszowa oraz część ościennych gmin. Wartość umowy po przeprowadzonym przetargu to 44 034 000 zł brutto. Koszt całej inwestycji, łącznie z nadzorem Inżyniera Kontraktu i opracowaniem dokumentacji projektowej, w ramach której realizowana jest przedmiotowa umowa to 45 733 336 zł brutto. Dokumentacja projektowa przygotowana została przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni ECM GROUP Polska S.A.

Inwestycja ta objęta została dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przyznana kwota wsparcia to 20 503 698 zł, (tj. 57% kosztów kwalifikowanych netto).

Projekt modernizacji obiektu oczyszczalni ścieków obejmuje:

 • modernizację i rozbudowę komór biologicznych wraz z automatyzacją procesu oczyszczania ścieków,
 • budowę nowej stacji dmuchaw,
 • budowę węzła koagulacji odcieków z odwadniania osadów ściekowych,
 • budowę nowej pompowni osadu wstępnego i modernizację systemu sterowania oczyszczalni ścieków.

Roboty budowlane prowadzone są w warunkach bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków. W celu zminimalizowania skutków wyłączania poszczególnych urządzeń objętych rozbudową (modernizacją), mających wpływ na jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika – rzeki Wisłok, zostały one podzielone na 2 etapy: modernizacja ciągu biologicznego „A” i modernizacja ciągu biologicznego „B”.

Modernizację obiektu rozpoczęto od ciągu „B”, na którym prace wyburzeniowe i budowlane rozpoczęły się 23 maja 2014 roku. W dniu 18 grudnia 2014 roku został przeprowadzony rozruch mechaniczny i technologiczny przebudowanego ciągu „B” wraz z obiektami towarzyszącymi takimi jak: pompownia pośrednia ścieków i hala dmuchaw. Prace modernizacyjne na ciągu „A” rozpoczęto w styczniu 2015 roku. Rozruch mechaniczny i technologiczny przeprowadzono w maju 2015 roku.

Osiągnięto zamierzone efekty ekologiczne przewidziane dla rozruchu oczyszczalni - uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym z dnia 1 października 2014 roku limitującym zawartość azotu do 10 mg i fosforu do 1,0 mg. Termin realizacji Kontraktu upływa 16 października 2015 roku.

Wcześniej, tj. w latach 2010 – 2013 przeprowadzono modernizację części mechanicznej oczyszczalni ścieków. W ramach prac wykonano modernizację piaskowników, hali krat – w tym ich hermetyzację, a także modernizację zbiornika retencyjnego, osadników wstępnych i wtórnych na łączną kwotę 11 099 397 zł brutto.

Całkowity koszt modernizacji oczyszczalni ścieków wyniesie 56 832 733 zł brutto.

Konieczność podjęcia inwestycji wynikała ze zmiany wymagań dotyczących jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych do rzeki Wisłok w zakresie związków biogennych oraz dostosowania się do przepisów Dyrektywy unijnej nr 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie dla przedmiotowej oczyszczalni należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984). Spełnienie wymogów przepisów poprzez rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków było warunkiem przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla miasta Rzeszowa.

W latach 2016 – 2020 planowana jest budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych, z efektem suszenia do poziomu 65% – 93% suchej masy, celem dalszego przetwarzania m.in. w instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, budowanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

Planowana jest także hermetyzacja osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego celem likwidacji uciążliwości odorowej oraz modernizacja dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków. Wartość zadań planowanych do realizacji to prawie 40 mln zł brutto. Zadania te planowane są do objęcia wsparciem z Funduszu Spójności w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

  Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1