Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. Wsparcie ma na celu łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz ograniczanie ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. Maksymalne możliwe wsparcie wynosi 255 tys. zł co stanowi 85% wartości projektu. Wkład własny wynosi minimum 15%.

Według stanu na 30.09.2021 r. godz. 16.00 w Generatorze Wniosków w ramach Działania 6.2. POIR Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację złożonych zostało 1446 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 284 969 787,62 zł, co stanowi 259,06 % alokacji.

W związku ze skróceniem terminu naboru, wnioski o dofinansowanie mogą być składane do 05.10.2021 r. (ostatni dzień naboru do godz. 16:00:00).

Szczegóły programu znajdują się pod następującym linkiem (z uwagi na zabezpieczenia stron parp prosimy o skopiowanie adresu poniżej i wklejenie go w nowym oknie przeglądarki):

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje#opis

Marcin Błędzki

Główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

 

Renowacja studni okladkaStudnie wiercone, po latach pracy bądź przestoju podlegają wielu złożonym procesom fizykochemicznym mającym wpływ na zmianę przepustowości filtra oraz przepuszczalności obsypki żwirowej i skał poziomu wodonośnego w strefie przyfiltrowej. Ogólnie proces ten określa się mianem „starzenia się” studni. Objawia się on spadkiem wydajności i wzrostem depresji, a konsekwencją tego jest zwiększenie kosztów eksploatacyjnych studni.

W większości przypadków na szybkość „starzenia się” studni największy wpływ mają procesy związane z kolmatacją mechaniczną i chemiczną filtra i strefy przyfiltrowej oraz sufozją. Szybkość przebiegu tych procesów zależy w istotnym stopniu od czynników hydrochemicznych, prawidłowej konstrukcji studni oraz warunków jej eksploatacji. W trakcie eksploatacji studni następuje także degradacja ich stanu technicznego, a zwłaszcza stalowych elementów.

18 czerwca 2021 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) oraz Prognozy oddziaływania na środowisko ww. Programu.

Konsultacje odbędą się w formule on-line.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach i jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami, które będą zamieszczane na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/konsultacje-spoleczne-programu/

Plik z prezentacją znajdą Pańatwo tutaj

Już jest!
Najnowszy Zeszyt Specjalny IGWP: INFRASTRUKTURA DESZCZOWA. Od stanu krytycznego do zasadniczych działań na rzecz klimatu.

W dniach 2 czerwca – 9 lipca 2021 r. odbędą się w konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Konsultacje rozpocznie konferencja inaugurująca, która odbędzie się 2 czerwca o godz. 10:00, w trybie zdalnym. Informacje na temat konsultacji, w tym konferencji otwierającej, zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie www.power.gov.pl, w zakładce programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 oraz w mediach społecznościowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rejestracja na konferencję będzie możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony pod adresem:
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu/.

Konferencja będzie również transmitowana na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję online "Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektoraorganizowaną w przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, która odbędzie się 20 maja o godzinie 11:00.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki badań nt. postrzegania sektora jako pracodawcy, opracowane przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji. W panelach merytorycznych i dyskusyjnych zaprezentowane zostaną zagadnienia:

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” informuje, że Główny Inspektor Sanitarny w związku z doniesieniami prasowymi, błędnie sugerującymi, możliwość występowania zagrożenia dla ludzi wynikającego z obecności cyt. „COVID-19 w wodzie” przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zajął poniższe stanowisko:

,,Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych w kontekście potencjalnego skażenia wirusem SARS-CoV-2.”

GIS w zawartym komunikacie wskazał m.in. że doniesienia prasowe nt. badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących analizy i monitoringu biologiczno-chemicznego ścieków pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2 odnoszą się wyłącznie do badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub wodzie powierzchniowej. Nie odnoszą się natomiast do badania wirusa SARS-CoV-2 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Link do komunikatu GIS :

https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-bezpieczenstwa-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-w-odniesieniu-do-wirusa-sars-cov-3 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedziami medialnymi, w dniu 26 kwietnia na stronie gov.pl (link poniżej) ukazał się komunikat informujący o planowanej rejestracji na szczepienia w zakładach pracy od dnia 4 maja br., zgodnie z zapowiedzią:

"Będzie to możliwe tylko w tych miejscach, gdzie pracodawcy uda się zebrać minimum 300 chętnych do przyjęcia preparatu. Zakład pracy może zgłosić:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin tych osób.

Pracodawca, który zbierze wystarczającą liczbę chętnych, będzie odpowiadał także za nawiązanie współpracy z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować proces szczepień jego pracowników. Sam system zgłoszeń będzie prosty i szybki. Wystarczy wypełnienie formularza, który od 4 maja będzie dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.(...)”

IGWP będzie na bieżąco informować Państwa o komunikatach w zakresie planowanych szczepień w zakładach pracy, link do strony gov.pl:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wkrotce-szczepienia-przeciw-covid-19-w-miejscach-pracy

W przypadku problemów z otwarciem linku należy kliknąć na odnośnik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję: "otwórz w nowej karcie".

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Z rekomendacji Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby uczestniczy w pracach Grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

Poniżej informacja Pana Przewodniczącego z pierwszego spotkania Grupy:

W dniu wczorajszym, 1 kwietnia 2021 roku, odbyło się bardzo ważne spotkanie Grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Spotkanie on line zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej była pierwszą publiczną prezentacją programu FEnIKS, który w całości zastępuje programy infrastrukturalne pomocowe Unii Europejskiej, w tym Fundusz Spójności, z którego korzystaliśmy przez wiele lat.

W załączeniu przedstawiam zaprezentowane przez Ministerstwo dokumenty, w których można znaleźć nasza branżę i proponowane dla niej kierunki inwestycji wspieranych środkami unijnymi. Generalnie należy nastawić się na trzy główne kierunki inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych w ramach II celu strategicznego: CEL POLITYKI 2: BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA, NISKOEMISYJNA EUROPA DZIĘKI PROMOWANIU CZYSTEJ I SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYKI, ZIELONYCH I NIEBIESKICH INWESTYCJI, GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU ORAZ ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.

W ramach tego celu do naszej dyspozycji będą prawdopodobnie środki z trzech celów szczegółowych:

 1. (i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej (Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci). Moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu krajowego - energia elektryczna - wiatr: pow. 5 MWe, - biomasa: pow. 5 MWe, - biogaz: pow 0,5 MWe, - woda: pow. 5 MWe, - promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 Mwe. Demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład projektu, moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu regionalnego: energia elektryczna - wiatr: poniżej do 5 MWe, - biomasa: poniżej do 5MWe, - biogaz: poniżej 0,5 MWe, - woda: poniżej do 5 MWe, - promieniowanie słoneczne: poniżej 0,5 MWe, demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzących w skład projektu. Zaproponowane limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne oraz projektów parasolowych.
 2. (iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe (Wsparcie na budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia w uzasadnionych adaptacją do zmian klimatu przypadkach) w aglomeracjach: powyżej 10 000 RLM i w zakresie 2 – 10 000 RLM.
 3. (v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej (Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - oczyszczalnie, sieci kanalizacji i wodociągowe, osady ściekowe - w ramach KPOŚK) w aglomeracjach: powyżej 10 000 RLM i w zakresie 2 – 10 000 RLM.

Szczegóły klasyfikacji i celów szczegółowych zawarte są w załączonych dokumentach rządowych, które są poddanymi konsultacjom społecznym przed ostatecznym przedstawieniem programu Komisji Europejskiej.

W spotkaniu Grupy Roboczej uczestniczyło prawie 170 przedstawicieli wszystkich branż w Polsce, które będą beneficjentami Programu, po jednym przedstawicielu z każdej branży. Pokazuje to skalę programu i jego wagę także dla naszej branży.

I jeszcze jedna uwaga wyraźnie generowana na spotkaniu – nie będzie instrumentów bezzwrotnych dla przedsiębiorstw dużych (większość przedsiębiorstw wod – kan jest traktowanych jako przedsiębiorstwa duże – inna definicja Komisji Europejskiej – przedsiębiorstwa komunalne są zazwyczaj duże w rozumieniu kwalifikacji do projektów unijnych). Wyjątek stanowić będą projekty preferowane w polityce unijnej, czyli OZE, GOZ, energetyka odnawialna itp. – tam można liczyć na instrumenty bezzwrotne w dużych przedsiębiorstwach.

Ponadto trwa jeszcze dyskusja nad tematyką finansowania projektów wodociągowych w tym Programie – UE nie chce zgodzić się na wodę, akceptuje programy ściekowe. Ostateczne rozwiązanie może nie być korzystne dla branży wod – kan.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na krótki termin konsultacji zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag w terminie do 8 kwietnia godz. 14:00  2021 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:

Linia demarkacyjna CP1-CP2

FEnIKS projekt 2021

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że Minister Infrastruktury na mocy Zarządzenia nr 4 z dnia 5 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury, dokonał podziału pracy, m.in. w zakresie gospodarki wodnej.

Na mocy § 7.ww zarządzania Sekretarz Stanu Marek Gróbarczyk:

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) gospodarki morskiej,

b) gospodarki wodnej, z wyłączeniem spraw:

- kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie zwanego dalej "Wodami Polskimi", o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret pierwsze,

- dotyczących wydawania dla Wód Polskich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695,782, 875 i 1378), o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret drugie,

- dotyczących opiniowania i uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie, o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret trzecie,

c) żeglugi śródlądowej;

2) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (Dz. U. poz. 2015);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną,

b) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących,

c) Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

d) Izbą Morską w Szczecinie,

e) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni,

f) Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

g) urzędami morskimi,

h) urzędami żeglugi śródlądowej,

i) Wodami Polskimi;

4) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;

5) reprezentuje Ministra w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

6) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Gospodarki Morskiej (DGM),

b) Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS).

Na mocy § 8. ww zarządzenia Podsekretarz Stanu Grzegorz Witkowski:

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury – 6 – Poz. 7

a) gospodarki wodnej w zakresie:

- kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Wód Polskich,

- dotyczących wydawania dla Wód Polskich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

- dotyczących opiniowania i uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie,

b) edukacji morskiej oraz wyższego szkolnictwa morskiego;

2) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Akademią Morską w Szczecinie,

b) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych Instytutu, z wyłączeniem spraw dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz spraw, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. b,

c) szkołami ponadpodstawowymi, które są prowadzone przez Ministra,

d) Uniwersytetem Morskim w Gdyni;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Edukacji Morskiej (DEM),

b) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK).

Poniżej zamieszczony został plik PDF z treścią przedmiotowego Zarządzenia Ministra Infrastruktury

Dziennik Urzędowy MI

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

  Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
 • 1