Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że Minister Infrastruktury na mocy Zarządzenia nr 4 z dnia 5 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury, dokonał podziału pracy, m.in. w zakresie gospodarki wodnej.

Na mocy § 7.ww zarządzania Sekretarz Stanu Marek Gróbarczyk:

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) gospodarki morskiej,

b) gospodarki wodnej, z wyłączeniem spraw:

- kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie zwanego dalej "Wodami Polskimi", o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret pierwsze,

- dotyczących wydawania dla Wód Polskich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695,782, 875 i 1378), o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret drugie,

- dotyczących opiniowania i uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie, o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a tiret trzecie,

c) żeglugi śródlądowej;

2) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (Dz. U. poz. 2015);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną,

b) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących,

c) Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

d) Izbą Morską w Szczecinie,

e) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni,

f) Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

g) urzędami morskimi,

h) urzędami żeglugi śródlądowej,

i) Wodami Polskimi;

4) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;

5) reprezentuje Ministra w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

6) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Gospodarki Morskiej (DGM),

b) Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS).

Na mocy § 8. ww zarządzenia Podsekretarz Stanu Grzegorz Witkowski:

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury – 6 – Poz. 7

a) gospodarki wodnej w zakresie:

- kontroli gospodarowania wodami w stosunku do Wód Polskich,

- dotyczących wydawania dla Wód Polskich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

- dotyczących opiniowania i uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie,

b) edukacji morskiej oraz wyższego szkolnictwa morskiego;

2) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Akademią Morską w Szczecinie,

b) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych Instytutu, z wyłączeniem spraw dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych oraz spraw, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. b,

c) szkołami ponadpodstawowymi, które są prowadzone przez Ministra,

d) Uniwersytetem Morskim w Gdyni;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Edukacji Morskiej (DEM),

b) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK).

Poniżej zamieszczony został plik PDF z treścią przedmiotowego Zarządzenia Ministra Infrastruktury

Dziennik Urzędowy MI

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury, w ramach konsulatcji społecznych, skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”  projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 87).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do dnia 3 lutego 2021 r. drogą elektroniczną w załączonej tabeli na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W załączeniu ww. projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz ocenę skutków regulacji.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Projekt

Ocena skutków regulacji

Uzasadnienie

Załącznik do projektu

Tabela

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 88)

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 01 lutego 2021r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną w tabeli znajdującej się do pobrania poniżej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszone przez Państwa uwagi i propozycje zawarte w tabeli posłużą do wypracowania wspólnego stanowiska IGWP.

Poniżej zamieszczony został link do strony RCL z którego można pobrać ww. projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz ocenę skutków regulacji

https://legislacja.gov.pl/projekt/12342551/katalog/12757851#12757851

W przypadku kłopotów w otwarciem linku prosimy o kliknięcie na niego prawym przyciskiem myszy i wybór z menu opcji "otwórz w nowym oknie/karcie".

Załącznik tabela uwag (docx)

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zapraszając do zapoznania się z kolejną wersja rozporządzenia pragniemy podkreślić, iż aktualna wersja uwzględnia uwagi przedłożone przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie” w zakresie rezygnacji przez projektodawcę z obowiązku przedłożenia uchwały aglomeracyjnej jako załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, jako wymogu formalnego.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 26 stycznia 2021r. do godz. 14:00 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Poniżej do pobrania przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do pobrania

Załącznik do rozporządzenia - wzór wniosku

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Pan Paweł Rusiecki 14 stycznia 2021 roku został powołany przez Ministra Infrastruktury na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2018-2019, które zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), zostanie przedłożone Radzie Ministrów.

Ministerstwo wskazało, że w sprawozdaniu przedstawiono stopień realizacji działań inwestycyjnych ujętych w KPOŚK w latach 2018-2019 oraz ocenę ich wpływu na osiągnięcie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywą ściekową).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 25 stycznia 2021r. do godziny 12:00 drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krótki termin do konsultacji spowodowany jest wyznaczeniem terminu do przedłożenia uwag przez Ministerstwo.

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2018-2019 (dokument do pobrania)

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2018-2019 - załącznik (arkusz Excel)

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

W odpowiedzi na pismo IGWP, dotyczące uwzględnienia branży wod-kan w Narodowym Programie Szczepień, poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedź w sprawie szczepień

Szanowni Państwo,

Pan Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie skierował na ręce samorządowców, wójtów, burmistrzowie, prezydentów miast list dotyczący procesu zatwierdzania taryf za wodę i ścieki przez Wody Polskie na kolejny trzyletni okres.

W przedmiotowym piśmie poruszono szereg kwestii, m.in. przedstawiono stanowisko w zakresie braku akceptacji na praktyki, polegające w ocenie organu na ratowaniu budżetów samorządowych dochodami generowanymi opłatami za wodę i ścieki, a także na próbach zrzucania odpowiedzialności za podwyżki na Wody Polskie.

Poniżej zamieszczony został linki do skanu pisma znajdującego się na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Aby poprawnie otworzyć link, po kliknięciu na niego prawym przyciskiem myszy, należy wybrać opcję "otwórz w nowej karcie"

https://www.wody.gov.pl/images/scan_2020-12-31-13-34-20.pdf

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” poniżej przesyła informacje dotyczące zmian noszenia maseczek w zakładach pracy wraz z komentarzem kancelarii prof. dr hab. Bartosza Rakoczy:

,,Od 2 grudnia znowu zostały zmienione zasady noszenia maseczek w zakładach pracy. Wprowadzony kilka dni temu obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, został złagodzony - obecnie pracodawca może postanowić inaczej. Poza tym odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

W dniu dzisiejszym dotarła do nas kolejna smutna wiadomość.

Odszedł śp. Henryk Brzuchacz, były prezes Warszawskich Wodociągów, były członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie”.

Kompetentny, otwarty, życzliwy. Takim Go zapamiętamy.

Cześć Jego pamięci!

 

Przewodniczący Rady Izby

Tadeusz Rzepecki

Prezes Izby

Dorota Jakuta

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Prawo zamówień publicznych - Konsorcjum oraz korzystanie z potencjału podmiotów trzecich w nowym PZP: 17 marca 2021 +

    Prawo zamówień publicznych - Konsorcjum oraz korzystanie z potencjału podmiotów trzecich w nowym PZP: 17 marca 2021 Termin webinarium:17 marca 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 Program webinarium: Czytaj więcej
  • Konferencja online - Monitorowanie zanieczyszczeń w ściekach - farmaceutyki, mikroplastik, wirus SARS-CoV-2: 23 marca 2021 +

    Konferencja online - Monitorowanie zanieczyszczeń w ściekach - farmaceutyki, mikroplastik, wirus SARS-CoV-2: 23 marca 2021 Szanowni Państwo, W tym roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zainicjowała Czytaj więcej
  • 1