Ranking Water City Index 2020 (WCI) to ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii,  a także dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.
Statuetki trafiły do 9 polskich miast, wyróżnionych w ramach trzech rankingów: metropolie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości. Warto podkreślić, że raport WCI jest pierwszym i jak dotąd jedynym, który tak szeroko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania zasobami wody w polskich miastach.
Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii. Na podstawie wyników oceny obszarów i kategorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w każdym z rankingów. A oto zwycięzcy rankingu Water City index 2020:

RANKING GŁÓWNY DLA METROPOLII
1 miejsce WROCŁAW
2 miejsce BYDGOSZCZ
3 miejsce GDAŃSK

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU
1 miejsce GLIWICE
2 miejsce RZESZÓW
3 miejsce ŚWINOUJŚCIE

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
1 miejsce SZCZYTNO
2 miejsce MALBORK
3 miejsce MRĄGOWO

Raport Water City Index 2020 można w całości pobrać tu.

Za realizację WCI 2020 odpowiedzialni byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, która to Fundacja jest organizatorem międzynarodowego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit. Do współpracy zaproszono ponadto ekspertów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarzy branżowych mediów.

Oprac. Anna Lembicz

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, że Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialnym za gospodarkę wodną, w tym także na mocy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków został Pan Marek Gróbarczyk, który jest więc także zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. Pełnomocnikiem Rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Informacje w sprawie ww. Rozporządzeń znajdują się na stronie www Izby pod linkiem:

https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/informacje-branzowe/1741-zmiana-ministerstwa-wlasciwego-dla-sektora-wod-kan

adw. Paweł Sikorski
ekspert Izby

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie” informuje, że w dniu 13 listopada 2020 r. wydane zostały następujące Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 2004)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska Dz. U. z 2020r. poz. 2005)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2020r. poz. 2006)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. z 2020r. poz. 2014)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (Dz.U z 2020r. poz. 2015)

Na mocy ww. rozporządzeń dokonano zmian w zakresach działania Ministra Klimatu i Środowiska w obszarze gospodarki wodnej, w tym sektorze wod-kan. Zakres ten przydzielony został Ministrowi Infrastruktury.

Dodatkowo powołany został Pełnomocnik Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Wyżej wskazanym Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Do kompetencji Pełnomocnika należy m.in. także przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniżej w załączeniu znajdują się linki do opublikowanych Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r.
W celu ich poprawnego otwarcia prosimy o kliknięcie prawym przyciskiem we właściwy link, a następnie z menu wybrać opcję "Otwórz link w nowej karcie/nowym oknie".

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2004

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2005

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2006

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2014

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2015

adw. Paweł Skorski
ekspert Izby

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęły się Branżowe Badania Kapitału Ludzkiego w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Wykonawcą badania jest konsorcjum firm Danae i Ecorys. Specjaliści rozpoczęli już prace w terenie polegające na przeprowadzaniu wywiadów ze specjalistami branży. Zapewne będą się kontaktować z niektórymi pracownikami przedsiębiorstw wod-kan z prośbą o rozmowę. Bardzo prosimy o pozytywny odzew z Państwa strony i udział w badaniach. Dzięki nim poznamy potrzeby sektora w kontekście zapotrzebowania na kompetencje. Wykonawca dysponuje budżetem na wynagrodzenia dla respondentów za poświęcony na badanie czas. Wyniki posłużą Radzie ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji w opracowywaniu rekomendacji edukacyjnych i szkoleniowych.

Klara Ramm, Animatorka Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowane zostało Zarządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 30 października 2020 r. pod poz. 8, w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na mocy ww. Zarządzania Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Gospodarki Wodnej, do kompetencji którego znajdują się sprawy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniżej link do Zarządzenia

https://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/fileadmin/Dziennik_Urzedowy/user_upload/Zarz._MKiS_w_sprawie_podzialu_kompetencji_w_Ministerstwie_Klimatu_i_Srodowiska.pdf

adw. Paweł Sikorski

Ekspert Izby

Szanowni Państwo,


Swoją służbę na stanowisku Podsekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakończyła Pani Anna Moskwa, która przesłała Izbie podziękowanie za dotychczasową współpracę.

Bardzo ceniliśmy sobie wszelkie kontakty z Panią Minister A. Moskwą, jej wysokie kompetencje, profesjonalizm w działaniu, każdą wymianę myśli, doświadczeń, ale przede wszystkim dużą otwartość Pani Minister na zagadnienia dotyczące branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Mogliśmy zawsze liczyć na dużą życzliwość dla naszego środowiska i otwartość na jego potrzeby.

W imieniu własnym i całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej przesyłam Pani Minister najserdeczniejsze podziękowanie i życzę samych sukcesów!


Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Szanowni Państwo, 

KW specjalny 2 2020aW październiku do rąk Czytelnika trafia drugie w tym roku wydanie specjalne kwartalnika „Wodociągi Polskie” pn.: „W stronę samowystarczalności energetycznej branży wod-kan”. Podczas gdy pierwsze traktowało o adaptacjach do zmian klimatu i brało pod lupę takie zjawiska jak susza i powódź (można je zamówić tu:), drugie podnosi równie ciekawą, a przede wszystkim – niezwykle bieżącą tematykę, jaką jest droga do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Jeszcze całkiem niedawno obserwowaliśmy podejmowane przez branżę działania, które zmierzały do osiągnięcia efektywności energetycznej przedsiębiorstw z naszego sektora. Przeszły one długą drogę, ale już dziś widać, jak od myślenia o efektywności energetycznej doszły do realizacji projektu pod nazwą „samowystarczalność energetyczna”. Co więcej, obecnie ten pociąg jest już nieźle rozpędzony, a przedsiębiorstwa, które jeszcze do niego nie wsiadły, mają teraz swoją szansę. Branża z pewnością dostrzega, że aktywne uczestnictwo w rynku energii to przede wszystkim okazja do obniżenia kosztów operacyjnych przedsiębiorstw, a te z tytułu opłat za energię elektryczną i ciepło są wszak niebagatelne.

To wydanie traktuje przede wszystkim o doświadczeniach tych przedsiębiorstw, które podjęły trud osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i wzorcowo sprostały temu wyzwaniu, by wymienić w tym miejscu choćby Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach czy Wodociągi Słupsk. Z propozycją podzielenia się swoimi doświadczeniami dotarliśmy do Krosna, Nowego Sącza, Gdańska, Iławy, Łodzi, Sławy, Swarzewa, Grudziądza czy do Gubina, by pokazać, że jak Polska długa i szeroka, problematyka ta jest dostrzegana i realizowana.

Polecamy Państwa uwadze wydanie specjalne kwartalnika, które zamówić można tu:

Anna Lembicz

Redaktor naczelna „Wodociągów Polskich”

W dniu 6 października odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie” zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Konferencja ta była podsumowaniem prac nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Tym samym nasz kraj znalazł się w gronie 10 państw europejskich, które stworzyły i przyjęły taki dokument planistyczny. Ma on wskazać najistotniejsze kierunki działań, które pomogą zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce. Końcowym etapem przygotowania planu będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Procedura legislacyjna potrwa około 3 miesięcy.

Informujemy, że rozpoczęto realizację projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców z Państwa sektora.Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie:

Start rekrutacji - 29.09.2020 r.

Zakończenie rekrutacji - 30.11.2020 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na pismo IGWP w sprawie wydłużonych procedur zatwierdzania taryf, które zostało skierowane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Treść pisma IGWP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Pragniemy zwrócić Państwa szczgólną uwagę na stanowisko wyrażone w przedmiotowym piśmie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, sugerujące, iż brak uchwał rad gmin w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji „będzie przesłanką negatywną w procesie oceny projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Odpowiedź PGW WP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Powyższe stanowisko zawarte zostało także na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, link do informacji poniżej:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku?fbclid=IwAR1eimU0Asu3xhbJhP0JHoVGpNNs0-jjqtaFvLJyUHdgyIWng43Y_ZXAW70

 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła