Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę polegającą na stosowaniu w umowach o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych z konsumentami postanowienia, które przewiduje, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez usługobiorcę lub opóźnienia się z opłatą za wodę lub ścieki przez okres co najmniej 3 miesięcy, usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 pkt 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące okresu jej obowiązywania oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia. Umowa powinna określać przypadki, w których może dojść do jej wypowiedzenia, a także okres jej wypowiedzenia rozumiany jako czas, który musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania. Tylko bowiem wcześniejsze określenie w umowie przypadków skutkujących jej wypowiedzeniem przez dostawcę usług oraz trybu wypowiedzenia może zapewnić konsumentom minimum bezpieczeństwa w zakresie świadczenia omawianych usług użyteczności publicznej.

Zastrzeżenie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne możliwości rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia pozwala mu na rozwiązanie umowy w sposób nagły, nie zapewniając tym samym konsumentowi pewności co do ciągłości świadczonych na jego rzecz usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Zdaniem UOKiKu jest to działanie bezprawne.

Przykładowa decyzja: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Warszawie z dnia 27 grudnia 2013 roku o nr RWA-35/2013.

Marcin Błędzki – Główny Specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. +

    Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie i rodzaje posiadania; Posiadanie urządzeń wodociągowych i Czytaj więcej
  • Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. +

    Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została uchwalona 28 Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.