Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za nadużywanie pozycji dominującej umieszczenie w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zapisu zgodnie, z którym odbiorca usług może domagać się od przedsiębiorstwa obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej bądź złej jakości oraz o ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi stanowiącego np. 10% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia, określoną proporcjonalnie do okresu rozliczenia należności.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy zaopatrzeniowej umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków musi zawierać postanowienia dotyczące praw i obowiązków stron umowy, a więc także odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy. Zapis ten dotyczyć będzie również okoliczności, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza odbiorcom wodę o parametrach nieodpowiadających przepisom prawa i warunkom umowy, a jednocześnie parametry te maja wpływ na poziom kosztów przy kalkulacji opłaty za wodę. W takiej sytuacji wykonujący usługę nie ma podstaw prawnych, aby domagać się jej w pełnej wysokości.

Stosowanie takiego zapisu w ww. umowach narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń miedzy jej stronami. Określenie upustu na sztywnym poziomie – np. 10% budzi uzasadnioną obawę, że nie w każdym przypadku taka wartość będzie adekwatna do odchyleń parametrów jakości/ciśnienia wody od obowiązujących norm i współmierna do stopnia możliwości jej wykorzystania. Jego wysokość winna być uzależniona od stopnia pogorszenia jakości wody w stosunku do przewidzianych w tym zakresie standardów. Przyznana odbiorcy rekompensata powinna stanowić wyrównanie niepełnego świadczenia wykonanego przez dostawcę usługi, tak aby zachowana została równowaga świadczeń miedzy stronami umowy.

Przykładowa decyzja: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2013 r. o nr RGD. 40/2013.

Marcin Błędzki – Główny Specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. +

    VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla branży wod-kan Czytaj więcej
  • Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. +

    Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.