Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłasza pierwsze konkursy na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczanie ścieków.

W nowym Regionalnym Programie Operacyjnym województwa lubelskiego do pozyskania jest Alokacja przeznaczona na konkurs, która wynosi 241 620 813,88 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 24 162 081,39 PLN między innymi na gospodarkę wodno – ściekową.  Dofinansowanie projektów określono na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest poprawa jakości życia, oraz poprawa środowiska naturalnego. Wspierane będą projekty związane z budową lub modernizacją sieci kanalizacyjnych, a także rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków w tym przydomowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

–   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
–   Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
–   Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu                      terytorialnego lub ich związki.
–   Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.
–   Spółki wodne.
–  Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony                  środowiska.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

 1. Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, z możliwością lokalizowania oczyszczalni dla wyznaczonej aglomeracji poza jej granicami, w przypadku  10/23 braku odpowiednich terenów pod inwestycję, pod warunkiem, że przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie służyła wyłącznie wyznaczonej aglomeracji.
 2. Projekty w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach osadnictwa rozproszonego (przydomowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.
 3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym również wyposażenia w systemy zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii:  jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub, gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub,  kiedy projekt jest realizowany na obszarach osadnictwa rozproszonego, na terenach wiejskich, obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych pod warunkiem zapewnienia ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo rozwiązań (np. przydomowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących prawidłowe zagospodarowanie powstałych nieczystości.
 4. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych.

Dodatkowo jako element projektu mogą być także realizowane projekty dotyczące kanalizacji deszczowej.

Samorząd województwa może przyznać dotację także na inne przedsięwzięcia. Przykładowo na budowę i modernizację systemów zaopatrzania w wodę w systemy zmniejszające straty w dostawach wody i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii .

Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

By skorzystać z dofinansowania trzeba spełnić określone warunki. Projekt musi być częścią projektu regulującego gospodarkę wodno – siewkową. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty zapewniające, w jak największym stopniu, realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG, w tym również w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (w odniesieniu do nowo budowanych bądź modernizowanych oczyszczalni ścieków) z uwzględnieniem hierarchii postępowania z osadami ściekowymi.

Wnioski można składać w terminie od 26-10-2015 do 07-12-2015

Więcej informacji:

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-72-6_4_gospodarka_wodno_sciekowa.html

Regulamin Konkurs

 

Specjalista ds Marketingu i PR - Natalia Przepierska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

  Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
 • 1