Problematyka dotycząca odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych pod kątem zobowiązań podatkowych, stanowiła przedmiot licznych interpretacji izb skarbowych.

Stanowisko organów podatkowych na przestrzeni lat uległo w omawianym zakresie zmianie. Zmieniły się także przepisy podatkowe oraz postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące urządzeń przesyłowych.

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2012 r. , poz. 361 ze zm.):

„Źródłami przychodów są: (…)
8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: (…)
d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wbudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej dokonującej zmiany”.

Ponieważ według art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, to urządzenia wybudowane przez prywatnego inwestora, po ich fizycznym połączeniu z sieciami przedsiębiorstwa, uzyskują status rzeczy ruchomej, która może być przedmiotem odpłatnego zbycia.

Jeżeli zatem odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych zostanie dokonane w terminie sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym inwestor prywatny je wybudował lub nabył, to nabywające to urządzenie przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do wystawienia deklaracji PIT–8C. Obowiązek taki nie wystąpi również, gdy odpłatne przekazanie urządzeń dokonane zostanie po tym terminie, ponieważ obowiązek wystawiania deklaracji PIT-8C nie dotyczy dochodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) czyli odpłatnego zbycia innych rzeczy. I to bez względu na upłynięcie bądź nie sześciomiesięcznego okresu, który musi upłynąć od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stanowisko takie znaleźć można między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2014 roku IBPBII/1/415-857/14/DB oraz interpretacjach indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych w Łodzi z dnia 19 grudnia 2014 roku IPTPB2/415-548/14-2/Akr i w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2014 roku ILPB2/415-905/14-2/ES

Umowa odpłatnego przekazania przez inwestora prywatnego wybudowanych z jego środków urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przeniesienie własności realizowane jest bowiem w wyniku postanowień art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego. Umowa ta nie została wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 r. (Dz. U. t.j. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.).

Marcin Błędzki - Główny Specjalista ds. ekonomicznych
w oparciu o materiał sporządzony przez Marię Bakalarczyk

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1