Komisja Europejska

 • Newsletter EurEau STYCZEŃ 2020r.

  Studium Deloitte dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

  Z badania Deloitte dotyczącego odpowiedzialności producentów za zapobieganie przedostawaniu się mikrozanieczyszczeń do środowiska, wynika, że UE powinna skuteczniej wdrażać istniejące przepisy po to, aby utrzymać dostępność wody dla wszystkich. Badanie zlecone przez EurEau potwierdza, że środki kontroli u źródła powinny być wdrażane zgodnie z wymogami określonymi w art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Tam, gdzie nie jest to wystarczające, prawodawstwo powinno wprowadzać sprawiedliwe i skuteczne systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podmioty świadczące usługi wodociągowe nie powinny ponosić kosztów dodatkowych działań w celu usunięcia substancji zanieczyszczających i mikroplastików. Koszty te są ostatecznie przenoszone na konsumenta wody, co wpływa na przystępność cenową.

  Więcej danych z raportu ukaże się w kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

   

  Aktywność unijnych instytucji


  Plan pracy Komisji Europejskiej
  KE opublikowałaplan pracy 2020 dostępny w języku angielskim.

  Dyrektywa dotycząca wody pitnej

  W dniu 18 grudnia 2019 r. Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy. W dniu 23 stycznia zaplanowano techniczne rozmowy trójstronne. COREPER rozważy i ostatecznie zatwierdzi ostateczny tekst w nadchodzących tygodniach. Następnie Komisja ENVI przeprowadzi również głosowanie w sprawie uzgodnionej wersji. Piszemy o tym w liście do członków Izby. Przygotowujemy się także do implementacji dyrektywy do prawa polskiego, stąd ankieta rozesłana do członków Izby.

  Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) zacznie sporządzać listę substancji, które mogą być bezpiecznie stosowane w materiałach mających kontakt z wodą do spożycia. Szef ECHA Bjorn Hansen powiedział, że jego agencja będzie oceniać substancje stosowane w materiałach do produkcji rur i armatury, dodając, że harmonizacja oceny zapewnia również równe szanse dla firm dostarczających te materiały w różnych krajach europejskich. Pierwsza lista ma obejmować około 1500 substancji chemicznych i zostanie przyjęta przez Komisję Europejską do 2024 roku.

   

  Odzysk wody na cele rolnicze
  Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków i wykorzystania na cele rolnicze jest w końcowym etapie uzgodnień. 2 grudnia 2019 r. Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie. 21 stycznia komisja ENVI głosowała nad uzgodnionym tekstem.Wersja wynegocjowana stanowi poprawę w stosunku do wniosku Komisji Europejskiej, ponieważ obowiązki wszystkich uczestników łańcucha są w nim określone, a normy są wysokie, ale wykonalne. Istotne będą wytyczne dotyczące planu zarządzania ryzykiem, które Komisja musi opublikować.


  Ewaluacja dyrektywy ściekowej

  EurEau odniosła się pozytywnie do ogłoszonej ewaluacji. Więcej o naszej opinii można znaleźć tutaj

  Problem PFAS

  Kwestia PFAS znalazła się w porządku dziennym spotkania ministrów środowiska państw członkowskich, od czasu zaproponowania przez Holandię dokumentacji dotyczącej ograniczeń w ramach REACH. Więcej informacji można przeczytać na blogu „water matters”.


  Mapa drogowa dla gospodarki o obiegu zamkniętym

  Jesteśmy bardzo rozczarowani brakiem poruszenia tematu wody w pierwszych wzmiankach. Nieuwzględnienie zasobów wodnych i usług wodnych w planie byłoby dla nas wszystkich porażką w dążeniu do GOZ. Woda jest z pewnością jej istotnym elementem, dostawcy usług odzyskują zasoby - w tym energię, związki organiczne i składniki odżywcze - w całym obiegu wody. Zasadnicze znaczenie ma to, że mapa drogowa GOZ wspiera działania na rzecz odzysku substratów (biogaz, fosfor, odzyskana woda itp.). Pierwszą reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

  Mapa drogowa dla bioróżnorodności 2030

  EurEau skomentowała nowy plan działania na rzecz bioróżnorodności, wzywając do lepszego dostosowania ramowej dyrektywy wodnej do dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. Rolnictwo musi być bardziej zrównoważone, a kwestia uwalniania substancji zanieczyszczających środowisko i mikroplastików powinna być rozwiązana i kontrolowana u źródła. Więcek szczegółów można znaleźć tutaj.


  Substancje oddziałujące na układ dokrewny: Udział EurEau w konsultacjach

  EurEau udzieliła odpowiedzi podczas konsultacji oceny sprawności przepisów UE dotyczących substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Odpowiedź można znaleźćtutaj.

   

  Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: zakończenie procesu oceny

  Komisja Europejska zakończyła ocenęIED warsztatami, podczas których konsultanci przedstawili swoje pierwsze ustalenia. Komisja przeanalizuje przyszłe warianty w dokumencie roboczym, który zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o zmianie dyrektywy, emisje do wody i gleby mogą podlegać dodatkowym rygorom.

   

  Pestycydy: UE zakazuje stosowania tiakloprydu

  Od 30 kwietnia 2020 r. stosowanie pestycydu tiakloprydu (Calypso, Biscaya) będzie zabronione. Produkt ten wpływa na zdrowie pszczół, ale ma również negatywny wpływ na wody gruntowe i zdrowie ludzi.

   

  PFAS: ECHA popiera aby PFBS uznano za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC)

  Komitet państw członkowskich ECHA jednogłośnie poparł propozycję Norwegii dotyczącą uznania kwasu sulfonowego perfluorobutanu i jego soli (PFBS) za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) w ramach REACH ze względu na jego wysoką trwałość i mobilność. Substancja ta jest stosowana jako odporna na plamy powłoka do wyrobów włókienniczych i innych produktów, jako środek zmniejszający palność, w galwanizacji oraz jako pestycyd. W grudniu 2019 r. Dania, Niemcy, Szwecja i ECHA poparły holenderską propozycję ograniczenia grupy PFAS w ramach REACH do 2030 r.

   

  Wspólna Polityka Rolna

  Nowa Wspólna Polityka Rolna nie zostanie zatwierdzona na czas, co prowadzi do konieczności wprowadzenia środków przejściowych. Przepisy przejściowe nie wprowadzają żadnych nowych wymogów mających na celu zapewnienie płatności dla rolników. Nowa WPR będzie musiała zostać dostosowana do celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „z pola na widelec”, które mają zostać przedstawione przez Komisję najpóźniej w maju. Więcej informacji na temat projektów współpracy między rolnikami a sektorem wodnym można znaleźć w nocie informacyjnej EurEaututaj.

   

  Pestycydy: Parlament UE wzywa do ograniczenia stosowania

  W dniu 15 stycznia Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu i obejmującą odpady żywnościowe i stosowanie pestycydów. Posłowie chcą zająć znacznie ograniczyć stosowanie i ryzyko związane z pestycydami. Parlament nie zdołał jednak ustalić celów redukcji.


  Farmaceutyki w środowisku: projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego

  Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie środków farmaceutycznych w środowisku naturalnym. Jest to reakcja na opublikowaną w marcu 2019 r. strategię Komisji. Termin składania poprawek upłynął 29 stycznia.

   

  OECD uruchamia eChemPortal: kompleksowe źródło informacji o chemikaliach

  eChemPortal dostarcza informacji o chemikaliach, pestycydach i produktach biobójczych. Wspiera podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia i środowiska. Portal zawiera ponad 800 000 rekordów substancji z 34 baz danych władz i organizacji międzynarodowych.

   

   

  EurEau

  EurEau będzie obchodzić w tym roku swoje 45-lecie. Z tej okazji, w dniach 9-10 czerwca, będziemy gospodarzami wydarzenia w Brukseli.

   

  Szwedzka analiza w sprawie fosforu

  W wyniku analizy zaproponowano zakaz rolniczego stosowania osadów ściekowych, z wyjątkiem osadów dobrej jakości rozprowadzanych na gruntach rolnych. Svenskt Vatten z zadowoleniem przyjmuje tę propozycję i wyraża uznanie za dobrze przemyślane badanie. Recykling materii organicznej, fosforu i innych składników odżywczych z osadów ściekowych jest kluczową kwestią w gospodarce o obiegu zamkniętym. Wniosek oznacza, że dobrej jakości osady ściekowe mogą być nadal wykorzystywane na gruntach rolnych, ale inne osady już nie. Więcej tutaj (streszczenie angielskie strona 31-43).
   

  Filtracja dźwiękiem

  Czy można przefiltrować falą dźwiękową kłaczki w pralkach? Przeczytaj tutaj
   

  Wydarzenia

  ·        4-5 marca 2020 r. Europejska konferencja  o tłuszczach, olejach, smarach. Więcej informacji tutaj.

  ·        9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

  ·        1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

  ·        27-30 kwietnia 2020 r. - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne IWA jest współorganizatorem pierwszego Cyfrowego Szczytu Wodnego IWA wraz z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (regionalne przedsiębiorstwo wodociągowe) i AEAS (Hiszpańskie Stowarzyszenie Wodociągów i Kanalizacji).  Szczyt odbędzie się w Bilbao w Hiszpanii. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych cyfryzacją sektora wodnego i ma na celu skupienie dostawców technologii i przedstawicieli zakładów wodociągowych, umożliwiając im dzielenie się doświadczeniami, tworzenie sieci kontaktów. Więcej na: https://digitalwatersummit.org

  ·        15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

  ·        3 lipca 2020r. – OSPAR – spotkanie ministerialne, Lizbona, Portugalia.

  ·        17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja

  Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

  Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

 • Czy będą mniejsze środki z UE na rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

  W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 27 czerwca br. pojawił się artykuł redaktora Jakuba Pawłowskiego pt.: "UE wciska hamulec w sektorze wodno-ściekowym". 

  Materiał dotyczy  planowanej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027. Informacje są niepokojące dla naszej branży. Chociaż to dopiero prognozy, wszystko wskazuje na fakt, że środki europejskie na rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą mniejsze i wypłacane na mniej korzystnych zasadach.

  Cały artykuł znajdziecie Państwo tutaj 

  Zachęcamy do lektury!


  Małgorzata Massel
  specjalista ds. Public Relations IGWP 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

  Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
 • 1