Zeszyt specjalny IGWP pt.: „Zmiany w prawie spółek komunalnych w roku 2017 w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wod-kan” to kontynuacja cieszącego się dużym zainteresowaniem Zeszytu specjalnego pt. „Zasady kształtowania wynagrodzeń w świetle nowej ustawy kominowej”. Opracowanie to stanowi praktyczny przewodnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych po zmianach w prawie spółek komunalnych na 2017 rok. Jest przydatnym narzędziem w pracy członków zarządu, członów rad nadzorczych, księgowych i kadrowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Część pierwsza opracowania to vademecum wiedzy dla członków kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące zagadnień związanych między innymi z oskładkowaniem i opodatkowaniem umów o świadczenie usług zarządzania, zawieranych z członkami zarządów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w formie spółek prawa handlowego z uwagi na wejście w życie tzw. nowej ustawy kominowej (czyli ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami).

Opracowanie zostało sporządzone przez kancelarię Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie na zlecenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Przedmiotem niniejszego Opracowania jest analiza prawna węzłowych problemów związanych z praktycznym wdrożeniem przepisów nowej ustawy kominowej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Zakres Opracowania został dostosowany do sytuacji prawnej przedsiębiorstw wod-kan. Dla porządku należy jednak podkreślić, że zakres normowania nowej ustawy kominowej jest szerszy. Należy bowiem zauważyć, iż jednostki samorządu terytorialnego i komunalne osoby prawne nie są jedynymi adresatami nowej ustawy kominowej. Poza zakresem informacji pozostawiono problematykę spółki publicznej.

Zeszyt Specjalny

„Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych”

już w sprzedaży!!!

W ostatnim czasie w Polsce obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania wodami opadowymi i roztopowymi. Konieczne jest pilne rozwiązanie problemów skutecznego ich zagospodarowania stanowiących realną barierę rozwoju metropolii i ośrodków miejskich.

Skłoniło to Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” do podjęcia tej tematyki w jednym z cyklicznie wydawanych „Zeszytów Specjalnych”.

Celem opracowania było stworzenie zbioru praktycznych informacji od osób i instytucji mających doświadczenia w zarządzaniu, utrzymaniu i eksploatacji systemów odwodnieniowych miast.

Zeszyt Specjalny

„Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”

już w sprzedaży!!!

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przekazuje Państwu „Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”, na których brak narzekało od lat środowisko branżowe.

Przy opracowaniu starano się pominąć istniejące interpretacje (wyroki sądów administracyjnych i UOKiK) opierając się na przesłankach wyłącznie technicznych i doświadczeniach eksploatacyjnych branży.

„Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych” opracowane zostały przez grupę specjalistów z branży – pracowników wodociągów i IGWP. Prace trwały ponad rok – każdy zapis był dyskutowany w wieloosobowym gremium.

Zeszyt zawiera praktyczne zalecenia, którymi należy się kierować przy wdrażaniu technologii ozonowania wody zgodnie ze światowymi trendami i oczekiwaniami.

Cześć pierwsza zeszytu - to omówienie procesu projektowania instalacji do ozonowania wody.

Mowa tu również o krążących w branży stereotypach i fobiach dotyczących tej technologii, a także  o ważnych w praktyce zasadach bezpieczeństwa przy stosowaniu ozonu.

Pierwsza część Zeszytu dotyczy analizy ekonometrycznej przykładowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Tekst zawiera opis przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz w dalszej części szczegółowy opis kolejnych działań niezbędnych do wykonania modelu ekonometrycznego kształtowania się cen za wodę i ścieki. W ramach analizy stworzono dwa modele dwurównaniowe, na podstawie których zostały przeprowadzone procesy predykcji dla cen wody i ścieków.

W 2013r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowała wydanie specjalne „Zeszytów Wodociągowych”, które w całości poświęcone zostały zagadnieniom ważnym dla branży. Specjaliści IGWP na bieżąco monitorują szczególnie istotne problemy naszych Członków, na których podstawie powstają Zeszyty Specjalne.

Wyszukiwanie

Pobierz zamówienie na publikacje

Pobierz zamówienie na publikacje
Pobierz druk w formacie PDF