Zeszyt specjalny uprawnieniaorganowW dniu 11 stycznia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta wprowadziła kilkanaście zmian do każdej z trzech ustrojowych ustaw samorządowych, w tym do ustawy o samorządzie gminnym. Jednym z bardziej kontrowersyjnych przepisów wprowadzonych tą ustawą jest art. 24 ust. 2 Usg, zgodnie z którym w wykonywaniu mandatu radnego, radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Prawidłowa interpretacja tego przepisu jest nie lada wyzwaniem zarówno dla radnych, jak i dla podmiotów zobowiązanych do udostępnienia im informacji i materiałów, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zeszyt specjalny odory webZarówno w polskim, jak i unijnym systemie prawnym nie ma aktualnie regulacji, które w sposób kompleksowy określałyby zasady przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym. Tymczasem, jak wynika z danych Inspekcji Ochrony Środowiska, uciążliwości zapachowe są jedną z najczęstszych przyczyn skarg na jakość powietrza. Szacuje się, że stanowią one nawet 50% wszystkich skarg, które trafiają co roku do WIOŚ.

Powyższy fakt ma istotne znaczenie w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 ze zm.; dalej: „UIOŚ”). W wyniku lipcowej noweli, organy Inspekcji Ochrony Środowiska nabyły nowe uprawnienia kontrolno-nadzorcze. I tak, począwszy od 18 sierpnia 2018 r. skargi dotyczące jakości środowiska, w tym powietrza, stanowią wystarczającą podstawę do przeprowadzenia przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska nieplanowanych kontroli interwencyjnych danej instalacji.

Problematyka odorowa będzie w najbliższym czasie zyskiwała na znaczeniu. Problem odorów rodzi szereg wyzwań zarówno w skali mikro, tj. z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych narażonych na eskalację roszczeń wobec ich działalności, jak i makro, tj. z punktu widzenia całej branży.

Celem poradnika jest przedstawienie obowiązującej procedury dla procesów stosowania komunalnych osadów ściekowych. Poradnik ma pomóc w opracowaniu ramowej instrukcji stosowania osadów na powierzchni ziemi. Taka instrukcja powinna zawierać wytyczne odnośnie do postępowania osób zajmujących się przygotowaniem procesów zagospodarowania osadów i tym samym zabezpieczać środowisko przed niekontrolowanym zrzutem osadów.

W praktyce małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dominującym na ogół postępowaniem jest powierzanie zagospodarowania wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych podmiotom zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku rolniczego wykorzystania osadów do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, mimo przekazania osadów innym podmiotom, wytwórca komunalnych osadów ściekowych ponosi odpowiedzialność za sposób końcowego zagospodarowania tego odpadu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku podjęta sprawie o sygn. II SZP 2/16 z jednej strony kończy pewien okres dyskusji doktrynalnych i judykacyjnych nad problematyką przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i sieci, a z drugiej strony powoduje powstanie całkowicie nowych problemów. Bez wątpienia Sąd Najwyższy miał pełną świadomość, jak w ważnej i kontrowersyjnej sprawie proceduje, oraz jak ważnego zagadnienia to dotyczy, stąd też uchwała nie tylko zwiera rozważania uzasadniające odpowiedź na pytanie prawne, ale również zawiera bardzo głęboką analizę o charakterze historycznoparwnym, z uwzględnieniem licznych orzeczeń, także sądów administracyjnych.

 

Zeszyt specjalny IGWP pt.: „Zmiany w prawie spółek komunalnych w roku 2017 w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wod-kan” to kontynuacja cieszącego się dużym zainteresowaniem Zeszytu specjalnego pt. „Zasady kształtowania wynagrodzeń w świetle nowej ustawy kominowej”. Opracowanie to stanowi praktyczny przewodnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych po zmianach w prawie spółek komunalnych na 2017 rok. Jest przydatnym narzędziem w pracy członków zarządu, członów rad nadzorczych, księgowych i kadrowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Część pierwsza opracowania to vademecum wiedzy dla członków kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące zagadnień związanych między innymi z oskładkowaniem i opodatkowaniem umów o świadczenie usług zarządzania, zawieranych z członkami zarządów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w formie spółek prawa handlowego z uwagi na wejście w życie tzw. nowej ustawy kominowej (czyli ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami).

Opracowanie zostało sporządzone przez kancelarię Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie na zlecenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Przedmiotem niniejszego Opracowania jest analiza prawna węzłowych problemów związanych z praktycznym wdrożeniem przepisów nowej ustawy kominowej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Zakres Opracowania został dostosowany do sytuacji prawnej przedsiębiorstw wod-kan. Dla porządku należy jednak podkreślić, że zakres normowania nowej ustawy kominowej jest szerszy. Należy bowiem zauważyć, iż jednostki samorządu terytorialnego i komunalne osoby prawne nie są jedynymi adresatami nowej ustawy kominowej. Poza zakresem informacji pozostawiono problematykę spółki publicznej.

W ostatnim czasie w Polsce obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania wodami opadowymi i roztopowymi. Konieczne jest pilne rozwiązanie problemów skutecznego ich zagospodarowania stanowiących realną barierę rozwoju metropolii i ośrodków miejskich.

Skłoniło to Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” do podjęcia tej tematyki w jednym z cyklicznie wydawanych „Zeszytów Specjalnych”.

Celem opracowania było stworzenie zbioru praktycznych informacji od osób i instytucji mających doświadczenia w zarządzaniu, utrzymaniu i eksploatacji systemów odwodnieniowych miast.

Dedykowane jest ono wszystkim wkraczającym w obszar tej tematyki, w szczególności decydującym o przyjęciu lokalnych rozwiązań.

Zeszyt Specjalny „Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych” opracowany został przez grupę specjalistów z branży – pracowników wodociągów i specjalistów IGWP. Prace rok – każdy zapis był dyskutowany w wieloosobowym gremium.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przekazuje Państwu „Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”, na których brak narzekało od lat środowisko branżowe.

Przy opracowaniu starano się pominąć istniejące interpretacje (wyroki sądów administracyjnych i UOKiK) opierając się na przesłankach wyłącznie technicznych i doświadczeniach eksploatacyjnych branży.

„Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych” opracowane zostały przez grupę specjalistów z branży – pracowników wodociągów i IGWP. Prace trwały ponad rok – każdy zapis był dyskutowany w wieloosobowym gremium.

Zeszyt zawiera praktyczne zalecenia, którymi należy się kierować przy wdrażaniu technologii ozonowania wody zgodnie ze światowymi trendami i oczekiwaniami.

Cześć pierwsza zeszytu - to omówienie procesu projektowania instalacji do ozonowania wody.

Mowa tu również o krążących w branży stereotypach i fobiach dotyczących tej technologii, a także  o ważnych w praktyce zasadach bezpieczeństwa przy stosowaniu ozonu.

Pierwsza część Zeszytu dotyczy analizy ekonometrycznej przykładowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Tekst zawiera opis przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz w dalszej części szczegółowy opis kolejnych działań niezbędnych do wykonania modelu ekonometrycznego kształtowania się cen za wodę i ścieki. W ramach analizy stworzono dwa modele dwurównaniowe, na podstawie których zostały przeprowadzone procesy predykcji dla cen wody i ścieków.

Wyszukiwanie

Pobierz zamówienie na publikacje

Pobierz zamówienie na publikacje
Pobierz druk w formacie PDF