5 listopada 2012 roku IGWP opracowała uwagi do poselskiego projektu ustawy o zzwwizoś wprowadzającego do tej ustawy regulacje rozwiązań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi oraz zasad ustalania taryf z tego tytułu i przekazała je na ręce Posła Rafała Grupińskiego.