Unia Europejska
Mapa drogowa ewaluacji ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej.

KE opublikowała mapę drogową, która podlega konsultacjom i dostępna jest tutaj. EurEau prześle do KE stanowisko. Członkowie grupy roboczej w sprawie rdw pracują nad nim. Każda organizacja może zgłosić uwagi w ramach konsultacji. Powszechne konsultacje społeczne planowane są w pierwszej połowie 2018 roku.

Mapa drogowa ewaluacji dyrektywy ściekowej
KE opublikowała mapę drogową, dostępną tutaj. EurEau wysłała do KE pierwsze stanowisko.

 

Unia Europejska

Spotkanie z DG ENV (Środowisko) w sprawie dyrektywy o wodzie do picia (98/83/WE)
Przedstawiciele EurEau spotkali się z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Środowiska (DG ENV) w celu przedyskutowania zaproponowanych przez KE opcji zmian w dyrektywie. Planuje się, że propozycje zmian zostaną zaakceptowane przez Kolegium Komisarzy jeszcze w tym roku i nowa wersja będzie mogła być wysłana do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu jej uchwalenia.

Spotkanie z Prezydencją Austrii
Austria będzie przewodniczyć Radzie UE od czerwca do grudnia 2018r. Sekretariat EurEau spotkał się z a The EurEau z attaché odpowiedzialnym za środowisko i politykę wodną.

Unia Europejska

Miejska Agenda Wodna 2030 (Urban Water Agenda 2030)
EurEau odpowiedziała na konsultacje społeczne UWA2030, które wciąż trwają i można jeszcze się w tej kwestii wypowiedzieć tutaj.

Konferencja „Prezydenci miast i woda” odbędzie się w Porto, w dniu 29 września, a przedstawiciel EurEau będzie w niej uczestniczyć. Więcej informacji o Wodnym Tygodniu Innowacji, w ramach którego to spotkanie będzie miało miejsce znajduje się tutaj.

Unia Europejska

Woda i rolnictwo
Operacyjne programy rozwojowe na lata 2014-2020, dotyczące wsi, zostały zweryfikowane pod względem ich zgodności z polityką wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej.

Szczegóły dostępne są w języku angielskim online:

Nowe stanowiska
W Paryżu miało miejsce Walne Zgromadzenie EurEau, które zatwierdziło następujące stanowiska federacji:
- Woda dla rolnictwa,
- Ramowa dyrektywa wodna – potrzeba koordynacji unijnej polityki,
- Ramowa dyrektywa wodna – konsument, a wzrost kosztów usług.
Stanowiska EurEau dostępne w języku angielskim na www.eureau.org.

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" uprzejmie informuje, że europejska federacja krajowych organizacji wod-kan - EurEau - wydała publikację poświęconą problematyce dotychczasowych dokonań branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Europie, ale również wyzwaniom, w obliczu których stoi ten sektor gospodarki.

Wśród artykułów opisujących spojrzenie na te zagadnienia krajów zrzeszonych w EurEau znajdziecie Państwo również artykuł przygotowany przez ekspertkę Izby Klarę Ramm, która reprezentuje IGWP w tej europejskiej organizacji. Materiał ten traktuje o korzyściach dla środowiska, jakie niesie ze sobą nasze członkostwo w UE.

Publikacja w całości dostępna tu:

http://eureau.org/administrator/components/com_europublication/pdf/37ad5aa917274354636c27938924de66-eureau-layout-for-web.pdf

Anna Lembicz, Specjalista ds. marketingu i PR

Tematami omawianymi w najnowszym newsletterze są: Przejrzystość działalności przedsiębiorstw z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego i jego benchmarking, gospodarka o obiegu zamkniętym, Dyrektywa dotycząca oczyszczalnia ścieków komunalnych, ponowne wykorzystanie wody oraz międzynarodowy benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

EurEau jest federacją krajowych organizacji branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Reprezentuje podmioty świadczące usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ponad 400 milionów mieszkańców Unii Europejskiej. Są to podmioty małe i duże, publiczne i prywatne, o różnej strukturze organizacyjnej. Członkami EurEau są więc organizacje z krajów Unii Europejskiej (wszystkie poza Litwą, Łotwą i Słowenią) , Europejskiego Stowarzyszenia Wodnego Handlu EFTA (Norwegia i Szwajcaria) oraz członek obserwator z Serbii.

W 2016 roku EUREAU będzie pracować nad:

Dyrektywa dotycząca wody pitnej: Komisja Europejska przeprowadzi ocenę skutków opcji politycznych, które wykraczają poza obecny zakres Dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Eureau będzie monitorowało prace Komisji i zainteresowanych stron, oraz oceniać postęp prac.

Tematami omawianymi w najnowszym newsletterze są: gospodarka cyrkulacyjna, Indoeuropejskie Forum Wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Inicjatywa Zarzadzania Wodami OECD, konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Wodnego oraz problematyka przelewów burzowych.