Opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2014 oraz Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2014.
Zawiera dane dotyczące ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi, ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną, nieczystości ciekłych oraz ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków.

W latach 1960 do 1990 zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych wykazywało tendencję wysokiego wzrostu, a po tym okresie – do 2000 roku – występował znaczny spadek. Wyhamowanie dynamicznego trendu spadkowego nastąpiło na początku XXI wieku. Od roku 2003 zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe jest na stabilnym poziomie z minimalną tendencją spadkową. Od roku 2003 do roku 2013 zużycie wody zmalało o niespełna 6,1%. W ostatnich latach zmiany te nie są istotne statystycznie, wahania zużycia wody zmieniają się przeciętnie o mniej niż 2% rocznie. Wielkość zużycia wody w latach 1960-2013 została przedstawiona na poniższym wykresie.

Opracowanie "Pobór, zużycie i jakość wody w 2013 roku" sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2014, Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2014 oraz raportu Infrastruktura Komunalna 2013 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Zasady oraz warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.  Wymagania dotyczące jakości wody określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast nadzór sanitarny, dotyczący jakości wody, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”  otrzymali opracowanie „Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe.” sporządzone na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2014 oraz Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2014 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W pierwszej części zawiera ono dane dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz wartości środków trwałych w przedsiębiorstw w działu poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz dynamiki ich zmian w ostatnich latach w porównaniu z innymi wybranymi działami gospodarki. Przedstawiona jest również struktura środków trwałych oraz ich stopień zużycia.

Uwzględniając zgłaszane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne prośby, IGWP przygotowała nowy rodzaj usługi, obejmującej wykonanie indywidualnego modelu ekonometrycznego działalności Państwa przedsiębiorstwa.

Metody statystyczne i ekonometryczne stają się coraz bardziej ważne dla każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego w obecnych czasach. Przykładowy model ekonometryczny stworzony dla Państwa przedsiębiorstwa dotyczyć może całości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub też jego wybranych obszarów działania, np.: kosztów, przychodów, ceny wody i ścieków, stanu zadłużenia.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowała i przekazała swoim Członkom opracowanie „Wyniki finansowe przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych osiągnięte w 2013 roku”.

Przedmiotowa analiza powstała na bazie wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego: Rocznika Statystycznego RP 2014, Rocznika Statystycznego Przemysłu 2014 oraz Bilansowych Wyników Finansowych Podmiotów Gospodarczych w 2013 roku.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Rola Inspektora Danych Osobowych w przedsiębiorstwie wod-kan. Warsztaty prawno-informatyczne: Kraków, 14-15 lutego 2019 r. +

  • Kontrola i dostęp do informacji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 26 lutego 2019 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.