W ostatnich kilku latach zaobserwowano znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wiele z tych inwestycji zostało wykonanych przy pomocy środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dzięki tym inwestycjom z roku na rok coraz więcej ludności może korzystać zarówno z sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej.

Dane zawarte w tabeli poniżej pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i prezentują informacje na temat ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w Polsce na dzień 31.12.2014r. w podziale na województwa, tereny miejskie oraz wiejskie.

Istotnym aspektem badanym przez GUS jest liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej na dzień 31.12.2014r. Poniższa tabela prezentuję sytuację w całej Polsce oraz w każdym z województw całościowo oraz w podziale na tereny miejskie oraz wiejskie.

Tabela 1 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w tys. w Polsce w 2014 roku.

Dane, na podstawie których zostały wykonane obliczenia pochodzą z ankiet zebranych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” za rok 2014. W 2014 roku w ankiecie uczestniczyło 151 przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu zdecydowaną większość stanowiły spółki z o.o. (81,5% badanych przedsiębiorstw). Pozostałe 18,5% to spółki akcyjne i zakłady budżetowe.

W poniższym artykule dokonana została analiza struktury kosztów świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa. W analizie wyodrębnione zostały następujące grupy kosztów: amortyzacja, materiały, energia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługi remontowe i konserwacyjne, usługi transportowe i wynajem sprzętu, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty.

W Polsce w ostatnich kilku latach zaobserwowano znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. Jest to związane z licznymi dofinansowaniami, jakie pochodziły z programów UE w latach 2007–2013. W latach 2007–2014 długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 35,4 tys. km, w tym ponad 26,5 tys. km sieci wybudowano na obszarach wiejskich. W tym samym okresie sieć kanalizacyjna wydłużyła się o prawie 53,4 tys. km, w tym prawie 32 tys. km sieci powstało na obszarach wiejskich.

Dane, na podstawie których zostały wykonane obliczenia pochodzą z ankiet zebranych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” za rok 2014, w których uczestniczyło 151 przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w badaniu zdecydowaną większość stanowiły spółki z o.o. Stanowiły one 81,5% badanych przedsiębiorstw. Pozostałe 18,5% to spółki akcyjne i zakłady budżetowe.

Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi (do 1997 r. – do wód powierzchniowych) ulegała zmiennym trendom. Zestawienie ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi w latach 1970-2013 zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód lub do ziemi w latach 1970 – 2013.

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w Polsce w latach od 2002 do 2013 nieprzerwanie wzrastał. Jak widać na poniższym wykresie na przestrzeni ostatnich dwunastu lat wzrósł on z 56,7% do 65,1%.

Główny Urząd Statystyczny dostarcza informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w zakresie gospodarki wodnej. W dziale tym wyróżniamy między innymi nakłady na:
• ujęcia i doprowadzenia wody
• budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody.

Główny Urząd Statystyczny dostarcza ciekawych informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w zakresie ochrony środowiska. Szczególnie interesującym aspektem są inwestycje przeprowadzane w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dane dotyczące cen wody i ścieków na dzień 1 lipca 2015 roku pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz z danych zebranych samodzielnie. Dane obejmują 666 gmin w Polsce co stanowi 26,87% spośród 2 479 gmin w kraju. Są to ceny brutto dla grupy gospodarstw domowych/celów socjalno-bytowych z zatwierdzonych przez rady gmin taryf bez uwzględnienia dopłat do poszczególnych grup taryfowych.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

    KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
  • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Wrocław, 23 listopada 2018 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.