Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Analizie poddane zostało 589 taryf za wodę i ścieki. Średnia liczba zróżnicowanych taryf w województwach wynosiła 36,8. Poniższa mapa zawiera średnie ceny wody na cele socjalno-bytowe wyrażone w zł/m3.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 231 odpowiedzi, dodatkowo Izba zebrała dane z 358 gmin, co daje łącznie 589 różnych taryf.

Spośród przedsiębiorstw ujętych w niniejszym artykule 467 przedsiębiorstw (79,3% biorących udział w badaniu ankietowym) to spółki prawa handlowego, wśród których 20 (4,3%) to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 446 (95,7%) są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 231 odpowiedzi, dodatkowo Izba zebrała dane ze 358 gmin, co daje łącznie 589 różnych taryf.

Spośród przedsiębiorstw ujętych w niniejszym opracowaniu 467 przedsiębiorstw (79,3% biorących udział w badaniu ankietowym) to spółki prawa handlowego, wśród których 20 firm (4,3%) to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 446 (95,7%) są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakłady budżetowe, których było 105, stanowią 17,8% ankietowanych.

Opracowanie "Pobór, zużycie i jakość wody w 2014 roku" sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2015, Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2015 oraz raportu Infrastruktura Komunalna w 2014 r. wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W niniejszym artykule przedstawione zostanie porównanie danych dotyczących odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w wybranych krajach europejskich w roku 2005 i 2013. Dane te pochodzą z roczników statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (str. 784).

Do porównań wybrane zostały następujące kraje: Austria, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Turcja oraz Węgry. Analizowane dane dotyczą ludności korzystającej z oczyszczalni ogółem oraz ludności korzystającej z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów (dalej PUB).

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przesłała członkom opracowanie pn. „Ścieki przemysłowe i komunalne oraz oczyszczalnie ścieków w 2014 roku”.

W 2014 r. odprowadzono siecią kanalizacyjną 1 238,1 hm³ ścieków. Oczyszczaniu poddano 99,81% tych ścieków. Ilość ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną, które były poddane oczyszczaniu w 2014 r. wyniosła 1 236,5 hm³. Ścieki te oczyszczane były różnymi metodami, do których zaliczają się:

z podwyższonym usuwaniem biogenów 1048,3 hm3 (84,8%),biologicznie – 187,7 hm3 (15,2%), mechaniczne – 0,4 hm3 (0,03%).

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowała i przekazała swoim Członkom opracowanie pn. „Wyniki finansowe przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych osiągnięte w 2014 roku”.

Przedmiotowa analiza powstała na bazie wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego: Rocznika Statystycznego RP 2014, Rocznika Statystycznego Przemysłu 2015 oraz Bilansowych Wyników Finansowych Podmiotów Gospodarczych w 2014 roku.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przekazała Członkom opracowanie pn. „Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania. Efekty rzeczowe inwestycji. Środki trwałe”.

Opracowanie to sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2015 oraz Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2015 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W roku 2014 na nakłady inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wydatkowano 18 049,7 mln złotych i zanotowano wzrost o 4 139,2 mln zł, czyli ponad 29,76%% w stosunku do roku 2013. Suma nakładów inwestycjnych na ochronę środowiska od 2005 roku wyniosła niemal 97,9 miliarda złotych, z czego 56,14 mliliarda złotych przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód, natomiast ponad 27,4 miliarda złotych na gospodarkę wodną.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

    KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
  • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Wrocław, 23 listopada 2018 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.