Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca 2017.

Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju.

W badaniu ankietowym dotyczącym cen i stawek opłat za wodę i ścieki uczestnicy odpowiedzieli również na pytania dotyczące opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, cen za „hurtowo” dostarczaną wodę i „hurtowo” odbierane ścieki, cen za ścieki dowożone.

Opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wśród ankietowanych opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej zawarte są w 107 taryfach, natomiast opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej stosowane są w 99 przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Wysokości opłat za przyłączenie do sieci były bardzo różnorodne i wynosiły:

· od 32,40 zł do 850,00 zł dla usługi podłączenia do sieci wodociągowej,

· od 23,76 zł do 531,22 zł za usługę podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Średnia opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej wyniosła 175,38 zł, natomiast za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 153,70 zł.

„Hurtowo” dostarczana woda i „hurtowo” odbierane ścieki

Spośród badanych, 86 jednostek (38,6%) prowadzi hurtową sprzedaż wody, natomiast 68 (30,5%) prowadzi hurtowy odbiór ścieków. Średnia cena za dostarczoną wodę to 3,24 zł/m3, natomiast średnia cena za odebrane ścieki to 4,26 zł/m3.

Ścieki dowożone

162 przedsiębiorstwa (72,6%) przyjmowały ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Ceny za ścieki dostarczane w ten sposób różnią się znacznie:

• wartość maksymalna wynosi 102,10 zł/m3,

• wartość minimalna wynosi 3,00 zł/m3.

Średnia cena za ścieki dowożone na terenie całego kraju wynosi 11,49 zł/m3.

Pozostałe informacje o branży

Wśród ankietowanych w 170 przypadkach (82,5%) przychody pochodzące ze świadczenia usług dostarczania wody pokrywały koszty związane z produkcją i dostarczeniem wody do odbiorców, natomiast w 179 przypadkach (82,9%) przychody z usług obejmujących odbiór i oczyszczanie ścieków pokrywały w całości koszty z tym związane.

Wśród ankietowanych u których występowali odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (145 odpowiedzi), średnia ilość odbiorców rozliczanych ryczałtowo wynosiła 5,79% wszystkich odbiorców. Należy zaznaczyć, iż największy odsetek tak rozliczanych odbiorców wynosił 80,0%. Najniższy odsetek odbiorców rozliczanych ryczałtowo (pomijając przypadki, gdzie odbiorców ryczałtowych nie było w ogóle), był bliski zeru i wynosił 0,01%.

129 przedsiębiorstw (69,4%) spośród ankietowanych posiadało umowy dotyczące rozliczenia z odbiorcami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych. Wśród tych jednostek liczba odbiorców zamieszkujących w budynkach wielolokalowych, w stosunku do liczby odbiorców ogółem, wynosi przeciętnie 4,84%, przy czym maksymalny poziom wynosi 54,8%, minimalny natomiast jedynie 0,01%.

Marta Wojnowska, główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju.

Spośród przedsiębiorstw ujętych w niniejszym opracowaniu 151 przedsiębiorstw (96,2% biorących udział w badaniu ankietowym) to spółki prawa handlowego, wśród których 14 (9,3%) to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 137 (90,7%) są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakłady budżetowe, których było 6, stanowią 3,8% ankietowanych. Badane jednostki dostarczały wodę i odprowadzały ścieki w sumie w 399 gminach, to jest w 16,1% spośród 2478 gmin w kraju.

Z uzyskanych danych wynika, że na dzień 1 lipca 2017 roku w 166 taryfach z 223 występowała opłata abonamentowa, co oznacza, że około 74% taryf zawierało stawkę opłaty abonamentowej.

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów:

1) utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

2) odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

3) rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

Pamiętać należy, że koszty gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, a koszty odczytu nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

W związku z powyższym występują różne stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierza głównego, dodatkowego, dla odbiorców w lokalach w budynkach wielolokalowych oraz dla osób rozliczanych w formie ryczałtu.

Stawka opłaty abonamentowej - woda

Wśród badanych taryf wystąpiły 25 zawierające jedną stawkę opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców. Przeciętna wysokość abonamentu w ich przypadku wynosi 5,44 zł. Kolejną grupą są odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego. Zanotowano 138 przypadków stosowania opłaty abonamentowej dla tej grupy odbiorców. Średnia wartość opłaty dla tej grupy ukształtowała się na poziomie 8,24 zł. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego reprezentowani są przez 66 odpowiedzi, a średnia wartość abonamentu w ich przypadku jest równa 5,92 zł. Przeciętna wysokość opłaty abonamentowej za dostarczanie wody dla odbiorców ryczałtowych wynosi 5,90 zł. Grupa ta reprezentowana jest przez 90 taryf. Dla odbiorców w budynkach wielolokalowych wyróżniono 86 odpowiedzi, dla których średnia wartość wyniosła 5,43 zł.

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

Niektóre przedsiębiorstwa pobierały opłatę abonamentową za wodę i ścieki łącznie, niektóre zaś stosowały osobno opłatę abonamentową za usługę odbioru ścieków.

W otrzymanych ankietach zanotowano 12 przypadków, w których stawka opłaty abonamentowej pobierana jest osobno za ścieki i jest taka sama dla wszystkich odbiorców usług. Przeciętna wysokość tej opłaty wynosi 5,46 zł. Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego wyszczególnieni są w 101 przypadkach. Przeciętna wartość abonamentu dla tej grupy kształtuje się na poziomie 7,67 zł. Kolejna grupa to odbiorcy, którzy rozliczani są na podstawie wodomierza dodatkowego, reprezentowana jest przez 58 odpowiedzi. Średnia wysokość opłaty abonamentowej w tej grupie wynosi 9,15 zł. Odbiorcy ryczałtowi w badanej grupie reprezentowani są przez 77 odpowiedzi. Średnia wartość opłaty abonamentowej w tej grupie wynosi 6,04' zł.

Należy zwrócić uwagę, że analizując kształtowanie się stawek opłat abonamentowych widoczne jest ich bardzo duże zróżnicowanie. Wśród otrzymanych odpowiedzi najmniejsza wartość abonamentu wynosi 0,66 zł, natomiast największa 45,01 zł. W zdecydowanej większości taryf (około 82%) występował jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Okres dwumiesięczny występował w około 13% przypadków, natomiast pozostałe 5% taryf rozliczane było w okresach kwartalnym, półrocznym i rocznym.

Marta Wojnowska - główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Po raz kolejny badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca. Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju. Różnica ta wynika z faktu, że istnieją przedsiębiorstwa obsługujące więcej niż jedną gminę i dla każdej z nich stosujące różne taryfy. W celu zwiększenia przejrzystości danych każdą taryfę traktowano jako osobną jednostkę. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych, jak i zakłady budżetowe.

Z analizy danych wyłania się obraz bardzo zróżnicowanych i niejednokrotnie rozbudowanych systemów opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Są przedsiębiorstwa, które ustalają jednakową taryfę dla wszystkich odbiorców i nie stosują opłat abonamentowych. Coraz częściej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują zróżnicowane ceny za wodę i ścieki dla poszczególnych grup taryfowych i rozbudowane systemy naliczania opłat abonamentowych. W przypadku wystąpienia opłaty abonamentowej bezpośrednie porównywanie średnich cen w województwach nie odzwierciedla faktycznych obciążeń odbiorców za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Celem bardziej prawidłowego porównania faktycznych obciążeń na potrzeby przeprowadzanej ankiety wprowadzono cenę wskaźnikową rozumianą jako iloraz przychodów ze sprzedaży uzyskanych w danym roku, odpowiednio z działalności wodociągowej lub kanalizacyjnej i ilości metrów sześciennych sprzedanej wody lub ścieków. W wyniku zebranych ankiet uzyskano następujące dane: średnia krajowa cena wskaźnikowa wyniosła:

· 4,40 zł za 1 m3 wody,

· 7,85 zł za 1 m3 ścieków.

Analizując w dalszej części ceny wskaźnikowe, należy mieć na uwadze następujące kwestie:

cena wskaźnikowa dotyczy ostatniego zakończonego okresu sprawozdawczego, w przypadku niniejszej ankiety - roku 2016; natomiast taryfy podawane są na dzień 1 lipca 2017.w ankiecie określono sposób wyliczenia ceny wskaźnikowej jako: przychody ze sprzedaży uzyskane w 2016 roku z działalności wodociągowej (kanalizacyjnej) przez ilość metrów sześciennych sprzedanej wody (ścieków). Przychody ze sprzedaży ewidencjonuje się w wartości netto (bez VAT), natomiast ceny podawane w ankiecie są cenami brutto (z VAT).

Po uwzględnieniu różnic wynikających z podatku VAT (w 2016 roku - 8%) otrzymano następujące średnie ceny wskaźnikowe:

· 4,75 zł za 1 m3 wody,

· 8,48 zł za 1 m3 ścieków.

Marta Wojnowska, główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Po raz kolejny badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca. Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju. Różnica ta wynika z faktu, że istnieją przedsiębiorstwa obsługujące więcej niż jedną gminę i dla każdej z nich stosujące różne taryfy. W celu zwiększenia przejrzystości danych każdą taryfę traktowano jako osobną jednostkę. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych, jak i zakłady budżetowe.

Z powstawaniem nowych sieci wodociągowych, ściśle związany jest odsetek ludności posiadający dostęp do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, zwany potocznie stopniem zwodociągowania. Zmiany poziomu zwodociągowania w latach 2002-2015 zostały zobrazowane na poniższym wykresie.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2015 r., w przedsiębiorstwach zajmujących się poborem, uzdatnianiem oraz dostarczaniem wody zatrudnionych było 42,2 tys. osób i w stosunku do stanu z 31 grudnia 2014 r. liczba ta zmalała o 0,24%. Podobne relacje można zaobserwować analizując przeciętne zatrudnienie. Przeciętne zatrudnienie w wodociągach w 2015 r. wyniosło ogółem 40,7 tys. osób co oznacza, że w stosunku do roku 2014 spadło o 0,73%. Poniżej zaprezentowano kształtowanie się liczby osób zatrudnionych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w ostatnich latach.

W roku 2015 pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności wyniósł 10 503 hm3 i był niższy w stosunku do roku poprzedzającego o 1,7%.

Zgodnie z danymi Rocznika Statystycznego RP 2016, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody w 2015 roku wynosiło 4 099,58 zł i było o 174,7 zł wyższe niż w roku 2014, co stanowi wzrost o 2,80%.

Zgodnie z danymi Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej 2016 w 2015 roku cena detaliczna 1m³ zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej wyniosła 3,76zł.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła coroczne badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów, zależności i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przyszłości branży. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwa, które do 18.08.2017 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają ten Raport bezpłatnie.

W bieżącym roku stworzyliśmy dwa kwestionariusze ankietowe. Kwestionariusz główny – skierowany do przedsiębiorstw dużych i średnich oraz kwestionariusz uproszczony skierowany do przedsiębiorstw mniejszych, które nie dysponują wszystkim danymi niezbędnymi do wypełnienia ankiety głównej. Dane pochodzące z ankiety pozwolą przedsiębiorstwom mniejszym na czynny udział w badaniu i dadzą możliwość porównania swoich wyników na tle innych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Stworzenie dwóch kwestionariuszy ankietowych ma na celu dostosowanie zawartości Raportu Benchmarkingu do Państwa oczekiwań.

Kwestionariusze ankietowe sporządzone zostały w formie edytowalnego dokumentu w formacie .pdf. Zabieg ten ma na celu ułatwienie wypełniania kwestionariusza oraz ujednolicenie otrzymywanych od Państwa danych. Do wypełnienia kwestionariusza ankietowego wymagany jest darmowy program Adobe Reader w wersji 9.0 lub nowszej.

Badanie ankietowe dotyczące kondycji finansowej oraz stanu technicznego infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa odbywa się w terminie 07.06.2017 –18.08.2017 r.

Należy pobrać plik ankiety na komputer i uruchomić w programie Adobe Reader. https://get.adobe.com/pl/reader/

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna IGWP za 2016 - kwestionariusz główny

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna IGWP za 2016 - kwestionariusz uproszczony

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna IGWP za 2016 - słownik pojęć

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zarządzanie z wykorzystaniem technologii cyfrowych – nowoczesne przedsiębiorstwo wod-kan (Akademia Zarządzania) Warszawa, 20 marca 2018 r. +

  Zarządzanie z wykorzystaniem technologii cyfrowych – nowoczesne przedsiębiorstwo wod-kan (Akademia Zarządzania) Warszawa, 20 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Transformacja cyfrowa pociąga za sobą radykalną zmianę filozofii Czytaj więcej
 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Szczecin, 1 marca 2018 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Szczecin, 1 marca 2018 r. Program szkolenia (godz. 10.00 - 15.00):  Geneza i zakres stosowania nowych Czytaj więcej
 • Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Kraków, 2 marca 2018 r. +

  Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Kraków, 2 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Organ regulacyjny w świetle nowego Prawa wodnego i Czytaj więcej
 • Instalator sieci wod-kan: Łódź, 6-8 marca 2018 r. +

  Instalator sieci wod-kan: Łódź, 6-8 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  1. Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie Czytaj więcej
 • Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów: Bydgoszcz (12.02), Warszawa (13.02), Kraków (22.02) - BRAK MIEJSC, Wrocław (23.02), Poznań (26.02), Kraków (7.03) +

  Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów: Bydgoszcz (12.02), Warszawa (13.02), Kraków (22.02) - BRAK MIEJSC, Wrocław (23.02), Poznań (26.02), Kraków (7.03) SZANOWNI PAŃSTWO Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematyką Izba wychodzi Czytaj więcej
 • Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków: Toruń, 13-15 marca 2018 r. +

  Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków: Toruń, 13-15 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Podstawy prawa pracy BHP w eksploatacji oczyszczalni ścieków Czytaj więcej
 • System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń. SZKOLENIE POTWIERDZONE - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. +

  System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń.  SZKOLENIE POTWIERDZONE  -  ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. Tematyka szkolenia:  Wychodząc naprzeciw przedstawicielom przedsiębiorstw wod-kan, IGWP organizuje szkolenie, Czytaj więcej
 • Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Kraków-16 lutego 2018 r.; Warszawa-23 marca 2018 r. +

  Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Kraków-16 lutego 2018 r.; Warszawa-23 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały. Czytaj więcej
 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 13-15 lutego 2018 r. +

  Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 13-15 lutego 2018 r. Tematyka szkolenia:  Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie i tłocznie kanalizacyjne Czytaj więcej
 • Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej: Poznań, 27.02-01.03.2018 r. +

  Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej: Poznań, 27.02-01.03.2018 r. Tematyka szkolenia:  budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej, budowa nadwozia samochodów Czytaj więcej
 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Wrocław, 7 lutego 2018 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Wrocław, 7 lutego 2018 r. Program szkolenia (godz. 10.00 - 16.00):  Geneza i zakres stosowania nowych Czytaj więcej
 • Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Wrocław, 5-6 lutego 2018 r. +

  Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Wrocław, 5-6 lutego 2018 r. Tematyka szkolenia:  Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami Czytaj więcej
 • Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Bydgoszcz, 31 stycznia 2018 r. +

  Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Bydgoszcz, 31 stycznia 2018 r. Tematyka szkolenia:  Organ regulacyjny w świetle nowego Prawa wodnego i Czytaj więcej
 • Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi – wymogi prawne, jakościowe, metodyki poboru i badań: przełożone na termin późniejszy +

  Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi – wymogi prawne, jakościowe, metodyki poboru i badań: przełożone na termin późniejszy Tematyka szkolenia:  Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM określiła wymogi dotyczące ochrony zdrowia Czytaj więcej
 • Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Bydgoszcz, 19 stycznia 2018 r. +

  Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Bydgoszcz, 19 stycznia 2018 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały. Czytaj więcej
 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Warszawa, 7 grudnia 2017 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Warszawa, 7 grudnia 2017 r. Tematyka szkolenia: Geneza i zakres stosowania nowych przepisów o ochronie Czytaj więcej
 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 5-7 grudnia 2017 r. +

  Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 5-7 grudnia 2017 r. Tematyka szkolenia: Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie technologiczne i sieciowe Czytaj więcej
 • Operator stacji uzdatniania wody: Bydgoszcz, 28-30 listopada 2017 r. +

  Operator stacji uzdatniania wody: Bydgoszcz, 28-30 listopada 2017 r. Tematyka szkolenia: Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną Występowanie wody w Czytaj więcej
 • Rozwiązywanie problemów związanych ze stratami wody Katowice, 25 października 2017 r. +

  Rozwiązywanie problemów związanych ze stratami wody Katowice, 25 października 2017 r. Tematyka szkolenia: straty wody: rzeczywiste straty wody metody określenia ich Czytaj więcej
 • Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Warszawa, 30 listopada-1 grudnia +

  Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Warszawa, 30 listopada-1 grudnia Tematyka szkolenia: Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami Czytaj więcej
 • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.