Najlepiej zmodernizowany obiekt ochrony środowiska w 2015 roku należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Budynek, który zachwycił jurorów znajduje się na terenie Zakładu Produkcji Wody „Mokry Dwór”. Obecnie działa w nim Stacja Badawcza Centrum Nowych Technologii. To w niej spółka prowadzi prace badawcze, które wspomagają proces produkcji i dostawy wody dla mieszkańców Wrocławia.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną.

Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu (d. Sądu Pierwszej Instancji).

Szanowni Członkowie Izby Gospodarczej ‘Wodociągi Polskie’

Przed nami XXVI Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego.
W tym roku organizowana jest w dniach 26 - 28 sierpnia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

9 czerwca 2016 r. Kierownictwo Resortu Środowiska zatwierdziło przygotowaną przez KZGW aktualizację Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Przyjęta przez Kierownictwo aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2015-2021 i jest odzwierciedleniem zakresów inwestycyjnych ujętych w IV AKPOŚK, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2016 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zwróciło się do Izby z prośbą o pomoc w pozyskaniu informacji na temat przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych , które mogłyby być zainteresowane podjęciem w przyszłości współpracy na terytorium Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Z takim bowiem zapytaniem ma wystąpić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych strona saudyjska, po odbytym w maju br. posiedzeniu Polsko-Saudyjskiej Komisji ds. Współpracy Dwustronnej.

Miło nam poinformaować, że Pani Małgorzata Mikulska, Kierownik laboratorium badania wody i ścieków w Słupskich Wodociągach, została członkiem Rady do spraw Akredytacji.
Pani Małgorzata Mikulska będzie tam reprezentować Izbę Gospodarczą „Wodociagi Polskie”
Polskie Centrum Akredytacji powstało 1 stycznia 2001 roku na bazie Biura do spraw Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar.  
Warto podkreślić, że akredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania z zakresu techniki i technologii w branży wodociągowo - kanalizacyjnej. Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń, integracja środowiska oraz możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów. Podczas sympozjum mowa będzie o ważnych aspektach dotyczących branży wod-kan tj.: m.in: gospodarce osadowej, efektywności energetycznej, monitoringu jakości wody i ścieków, nowoczesnych technologiach w gospodarce wodnej i ściekowej. Poruszona zostanie też kwestia racjonalności inwestycji sieciowych oraz kwestia jakości wody, a koszt jej produkcji i dostawy.

Uczestnikami sympozjum będą osoby związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną m.in.: prezesi, dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych oraz główni specjaliści oczyszczalni ścieków, stacji produkcji i uzdatniania wody, przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Jak co roku, spodziewane jest uczestnictwo kadry naukowej wyższych uczelni oraz przedstawicieli firm i instytucji zwiazanych z branżą wod-kan.

W dniu 31 maja 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dla Działania 2.1. Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wnioski można składać w terminie od 30 czerwca 2016 r. do 19 września 2016 r.

31 maja 2016 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 1 sierpnia 2016 r.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Warszawa (12.03), Bydgoszcz (15.03) +

    Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Warszawa (12.03), Bydgoszcz (15.03) Tematyka szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia Czytaj więcej
  • Operator oczyszczalni ścieków - Wrocław, 19-21 marca 2019 r. +

    Operator oczyszczalni ścieków - Wrocław, 19-21 marca 2019 r.  Tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne (w sali wykładowej hotelu): podstawy dokumentacji Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.