Temat naliczania opłat za usługi wodne już z chwilą wydania  pozwolenia wodnoprawnego poruszono na łamach wczorajszeg wydania  gazety RZECZPOSPOLITA.  
W materiale przytoczono przykład Gminy Trąbki Wielkie, której Wody Polskie naliczyły opłatę stałą jeszcze przed zrealizowaniem inwestycji polegajacej na budowie wylotu kanalizacyjnego. Brak wylotu oznacza, że gmina nie odprowadza jeszcze ścieków, a zdaniem Wód Polskich powinna już uiszczać opłatę. 

W materiale można przeczytac komentarz wycinek RP
Prezes IGWP Doroty Jakuty, 
bedący
jednocześnie stanowiskiem  Izby w tej sprawie. 

 

 

 

Zachęcam do lektury całego tekstu.

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR IGWP

 

Samo pozwolenie nie oznacza opłat za odprowadzanie ścieki

Wody Polskie żądają opłat za usługi wodne już z chwilą wydania pozwolenia wodnoprawnego. Gminy protestują. Chcą płacić, dopiero jak zaczną korzystać z usług albo zrealizują inwestycję. Dochodzi do sporów. Trafiają one do sądów administracyjnych. Te stają z reguły po stronie samorządów.

Jedno z ostatnich orzeczeń dotyczyło gminy Trąbki Wielkie (sygn.akt II SA/Gd 365/18). Wody Polskie naliczyły jej opłatę stałą w wysokości 842 zł za odprowadzanie ścieków do ziemi i wód. Gmina zaprotestowała. Złożyła reklamację. Jej zdaniem nie powinna płacić, ponieważ nie zrealizowała jeszcze inwestycji (wylotu kanalizacyjnego). A to oznacza, że nie odprowadza jeszcze ścieków.
Wody Polskie były innego zdania. Nie uwzględniły więc reklamacji. Ich zdaniem wysokość opłaty ustala się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, a nie stanu faktycznego (art.271 ust. 5 prawa wodnego). Przepisy nie zwalniają z obowiązku uiszczenia opłaty w sytuacji, gdy nie korzysta się z uprawnień, jakie daje pozwolenie wodno prawne.
Wówczas gmina Trąbki Wielkie wystąpiła ze skargą do WSA w Gdańsku. Zarzuciła w niej, że Wody Polskie są w błędzie. Zgodnie z art. 271 prawa wodnego opłata nie jest naliczana za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ale za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. Sam określony w przepisach sposób obliczania opłaty nie oznacza, że od chwili wydania takiego pozwolenia mogą być one naliczane. Pozwolenie wodnoprawne istnieje, ale inwestycji nie ma. Nie można więc mówić o wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.
WSA w Gdańsku przyznał racje gminie. Według niego prawo wodne nie dostarcza prostej odpowiedzi na pytanie, kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. Dlatego sąd musi kompleksowo przeanalizować prawo wodne w kontekście przepisów unijnych. Wejście w życie 1 stycznia 2018 r. prawa wodnego nie było przypadkowe. Realizuje ono obowiązek implementacji do krajowych przepisów unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 gospodarowanie wodami opiera się na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, uwzględniających koszty środowiskowe i zasobowe oraz analizę ekonomiczną.
WSA zacytował też art. 35 ust. 3 pkt 5 prawa wodnego. Wynika z niego, że usługa w postaci wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi jest związana z istnieniem rzeczywistych, faktycznych możliwości realizacji takiej usługi.
Wody Polskie, ustalając opłaty za usługi wodne, powinny brać pod uwagę te okoliczności. W tej konkretnie sprawie tak jednak nie było.
Wody Polskie, poprzestając wyłącznie na pozwoleniu na wprowadzanie ścieków, zupełnie pominęły kwestię pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego. ©?

 

Daniel Kociołek PGW Wody Polskie

Wody Polskie konsekwentnie stoją na stanowisku, że obowiązek ponoszenia opłaty stałej za usługi wodne, w tym wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zachodzi przez cały okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, tj. od dnia uzyskania przez pozwolenie wodnoprawne waloru ostateczności do dnia jego wyeliminowania z obrotu prawnego.
Wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, które nie podzieliły tego poglądu, są nieprawomocne, a Wody Polskie wnoszą na nie skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opłata stała stanowi bowiem skutek finansowy za rezerwację zasobów wodnych, która umożliwia korzystanie z wód w dowolnym momencie roku przez cały okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i jako taka jest ściśle związana z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. Fakt niekorzystania przez podmiot z uprawnienia wynikającego z pozwolenia wodnoprawnego (np.z uwagi na niezrealizowanie inwestycji) nie ma wpływu na obowiązek ponoszenia opłaty stałej, która jak wyżej wskazano, jest konsekwencją rezerwacji zasobów wodnych, do czego dochodzi w chwili wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Okoliczność niekorzystania przez podmiot z uprawnienia wynikającego z pozwolenia wodnoprawnego ma natomiast wpływ na opłatę zmienną, której nie ustala się w takich przypadkach.

 

Dorota Jakuta prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Izba Gospodarcza,,Wodociągi Polskie’’ podziela stanowisko wyrażone w orzecznictwie, że o obowiązku uiszczania opłaty za usługi wodne decyduje nie samo wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ale dopiero fizyczne odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Istotą opłaty jest bowiem powiązanie obowiązku zapłaty z faktycznym odziaływaniem na środowisko, a nie tylko zaistnieniem możliwości. W stanowiskach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie widać wyraźnie fiskalne podejście do problemu, a nie ekologiczne.
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zgłaszają do izby szereg wątpliwości dotyczących treści decyzji w zakresie wysokości opłat stałych zarówno za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, jak i z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wydawanych przez dyrektorów zarządów zlewni państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Izba wystąpiła do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających realizację zadań bez zbędnych wątpliwości i różnic interpretacyjnych. 

RENATA KRUPA-DĄBROWSKA
Rzeczpospolita, 9.10.2018

 

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

    Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
  • System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń: Bydgoszcz, 23-24 października 2018 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.