OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY CZĘŚCI ZAMIENNYCH POMP SEEPEX

Grupowa oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. posiada do sprzedaży nowe:

I. Części zamienne zmontowane:

1.  Pełny komplet części zamiennych mimośrodowej pompy śrubowej SEEPEX BN 130 -                        

    6LS o parametrach:   
    wydajność: 126  m3 / h,
    obroty: 350  rpm,
    ciśnienie: 3  bar, 
    ilość: 1 kpl.
    rok produkcji: 2010.
    cena minimalna: 20.700,00 zł.

II. Części zamienne do zmontowania

1. Komplet części zamiennych do zmontowania mimośrodowej pompy śrubowej 

    SEEPEX BN 35-12 o parametrach bez podstawy silnika:

    wydajność:  min. 4,0  max31  m3/ h,
    obroty:  min. 57 max. 310 rpm,
    ciśnienie: min. 6 max.8 bar,
    ilość: 1 kpl.
    rok produkcji: 2011.
    cena minimalna: 14.100,00 zł.                         

2. Pełny komplet  części zamiennych do zmontowania mimośrodowej pompy śrubowej                                                                    

   SEEPEX BN 130 - 6LS o parametrach:

   wydajność:   126   m3/ h,
   obroty: 350 rpm,
   ciśnienie: 3 bar
   ilość: 2 kpl.
   rok produkcji: 2011.
   cena minimalna: 22.900,00 zł/szt.

 III. Warunki składania ofert

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Sprzedaż części pompy (pkt nr….............)

oraz nazwą i adresem oferenta należy dostarczyć na adres:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
ul. Sanitariuszek 70/72, 93-469 Łódź

pocztą lub do sekretariatu Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. (ul. Sanitariuszek 70/72) do godz. 900 dnia 29.10.2015 r. (decyduje data wpływu).

Oferta musi zawierać:

  1. imię, nazwisko, nr telefonu, adres oferenta,
  2. oferowaną cenę z VAT,
  3. podpis oferenta.

Każdy oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę na poszczególne części wymienione w pkt. I.1., II.1, II.2.

Każdy oferent zobowiązany jest  wnieść wadium w złotych polskich w wysokości 10% ceny minimalnej.

Wadium należy wnieść do godz. 900 dnia 29.10.2015 r.

Wadium musi być wniesione w pieniądzu:

-  w kasie Spółki lub
- na rachunek Spółki nr 23 1050 1461 1000 0024 1570 2741 w ING Bank Śląski z dopiskiem:

 „Wadium na sprzedaż części pompy (pkt nr….............)

Wadium musi znajdować się na w/w koncie Spółki w terminie j/w.

Wadium złożone przez oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, zatrzymuje się na poczet ceny, natomiast pozostałym oferentom, zostanie zwrócone w ciągu 10 dni po zakończeniu przetargu (w przypadku wpłaty wadium na rachunek Spółki należy podać  nr konta, na które dokonany ma zostać zwrot wadium).

Z przetargu wykluczeni zostaną oferenci, którzy nie wnieśli wadium.

Części pomp można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.1000-1200 (GOŚ w Łodzi Sp. z o.o.  ul. Sanitariuszek nr 70/72).

Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Grzegorz Lipiński tel. 042 29-10-569.

Z w/w pracownikiem można kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1300 lub bezpośrednio w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz.1000-1300.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2015 r. o godz.910 w sali konferencyjnej Spółki (biuro przy ul. Sanitariuszek nr  70/72 w Łodzi).

Spółka wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Oferent zobowiązuje  się  zawrzeć  umowę w terminie do 10 dni. Pozostałą część ceny, oferent przekaże przelewem na podstawie wystawionej faktury.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

    KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
  • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Wrocław, 23 listopada 2018 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.