Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ze względu na specyfikę branży, użytkują olbrzymią ilość środków trwałych o bardzo wysokiej wartości. Ten wielomilionowy majątek, mający niejednokrotnie kilkadziesiąt lat, musi podlegać nieustannie pracom remontowym, modernizacjom oraz wymianie na nowy, tak aby przedsiębiorstwo mogło spełnić swój najważniejszy, ustawowy obowiązek. Zgodnie bowiem z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”. Skutki braku modernizowania czy odtwarzania tego majątku zostaną poniesione w głównej mierze przez odbiorców usług. Konsekwencjami zwiększonej w ten sposób awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być między innymi:

W związku z coraz częściej pojawiającym się problemem „hurtowej” sprzedaży wody lub usługi oczyszczania ścieków warto zwrócić uwagę na samą definicję takiego „hurtu”. Nadal pojawiają się zapytania skierowane do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wynikające z nieprawidłowego i potocznego rozumienia takiej sprzedaży.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w 2016 roku pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2015. Zmienił się jedynie sposób ich opublikowania. W związku z poszerzeniem katalogu odpadów oraz koniecznością ujednolicenia kilku aktów prawnych, jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku, ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, umieszczenie odpadów na składowisku oraz pobór wód wykazane zostały w rozporządzeniu, a nie jak do tej pory w obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” corocznie bada zmiany cen wody i ścieków w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej w bieżącym roku ankiety oraz dzięki zebraniu dodatkowych informacji samodzielnie uzyskano dane na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki dla 473 różnych taryf.

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłasza pierwsze konkursy na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczanie ścieków.

Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2016 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5.092.000 zł. Obecnie limit ten wynosi 5.015.000 zł.

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że  gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT.  Rewolucyjne orzeczenie oznacza, że gminy muszą przejąć rozliczenia VAT swoich zakładów budżetowych, ale też same będą mogły odliczać podatek.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" proponuje Państwu korzystanie z portalu, który zawiera ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na dzień 1 LIPCA 2015 roku. Zestawienie dotyczy 473 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyniki zostały zebrane poprzez badanie ankietowe prowadzone przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie". Umożliwiają one analizę kształtowania się cen i stawek opłat za wodę i ścieki w całej Polsce, a także pod kątem aktualnych potrzeb analitycznych przedsiębiorstwa.

Problematyka dotycząca odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych pod kątem zobowiązań podatkowych, stanowiła przedmiot licznych interpretacji izb skarbowych.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy sporządzaniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zobowiązane jest do wykorzystania, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu przychodów, określonych w tym przepisie wskaźników.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

    KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
  • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Wrocław, 23 listopada 2018 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.