Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w 2016 roku pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2015. Zmienił się jedynie sposób ich opublikowania. W związku z poszerzeniem katalogu odpadów oraz koniecznością ujednolicenia kilku aktów prawnych, jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku, ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, umieszczenie odpadów na składowisku oraz pobór wód wykazane zostały w rozporządzeniu, a nie jak do tej pory w obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” corocznie bada zmiany cen wody i ścieków w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej w bieżącym roku ankiety oraz dzięki zebraniu dodatkowych informacji samodzielnie uzyskano dane na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki dla 473 różnych taryf.

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłasza pierwsze konkursy na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczanie ścieków.

Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2016 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5.092.000 zł. Obecnie limit ten wynosi 5.015.000 zł.

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że  gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT.  Rewolucyjne orzeczenie oznacza, że gminy muszą przejąć rozliczenia VAT swoich zakładów budżetowych, ale też same będą mogły odliczać podatek.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" proponuje Państwu korzystanie z portalu, który zawiera ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na dzień 1 LIPCA 2015 roku. Zestawienie dotyczy 473 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyniki zostały zebrane poprzez badanie ankietowe prowadzone przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie". Umożliwiają one analizę kształtowania się cen i stawek opłat za wodę i ścieki w całej Polsce, a także pod kątem aktualnych potrzeb analitycznych przedsiębiorstwa.

Problematyka dotycząca odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych pod kątem zobowiązań podatkowych, stanowiła przedmiot licznych interpretacji izb skarbowych.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy sporządzaniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zobowiązane jest do wykorzystania, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu przychodów, określonych w tym przepisie wskaźników.

Pieniądze, które płacą Polacy za wodę i odprowadzanie ścieków, to cena cywilizacyjnego awansu. Nominalne ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków są porównywalne z obowiązującymi  w innych krajach UE.  W Polsce wpływ na ceny za wodę i ścieki mają w dużym stopniu  koszty amortyzacji olbrzymich inwestycji, podjętych w ostatnich dziesięcioleciach, na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i związanej z utylizacją ścieków.

Nakłady na środki trwałe w branży wodociągowo - kanalizacyjnej. 

Marta Wojnowska i Mateusz Bogdanowicz specjaliści do spraw ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w artykule „Nakłady na środki trwałe” zamieszczonym w sierpniowych Zeszytach „Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” przedstawiają analizę danych dotyczących nakładów inwestycyjnych.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

    Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
  • System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń: Bydgoszcz, 23-24 października 2018 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.